شباک

شباک

شباک سال دوم آبان و آذر 1395 شماره 8 و 9 (پیاپی 15 و 16)

مقالات

۱.

تأثیر و تأثراتِ تعاملاتِ اجتماعی بر خلقِ مکان در معماری اسلامی

تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
اندیشمندان و طراحان مفهومِ تعاملاتِ اجتماعی را قوام دهنده یِ روابطِ متقابلِ انسانی نام نهاده اند. هدف و انگیزه انسان ها از ارتباط با یک دیگر در اندیشه های برخی متفکران، تحتِ این دو موضوع قابل بررسی است: 1-درونی شدن هنجارها؛ 2-همبستگی محدود. جهتِ تبیین این مفهوم متناسب با فرهنگِ اسلامی-ایرانی کشور می بایست به ریشه یابی آن نزدِ متفکرانِ اسلامی پرداخت. اسلام به عنوان یک دینِ کاملاً اجتماعی، تمامِ توجه خود را به مراتبِ زندگی و تحقُقِ امّتِ واحده اسلامی منتج شده از تعاملاتِ مطلوب دارد. مقاصدِ رفتاری اجتماعی که از کالبد انتظار می رود آن را برآورده سازد، برحَسب میزانِ وابستگی به حوزة فردی و جمعی در پنج رَده طبقه بندی می شود: خلوت، قلمروپایی، ابراز هویّت، ارتباطِ معنایی با محیط و تعاملِ اجتماعی. این تحقیق دَرصَدد پاسخ گوئی به این سؤال است که چه مؤلفه هایِ مُحیطی می توانند تعریف کنندهِ مکانِ تعاملاتِ اجتماعیِ مطلوب از نقطه نظراتِ اندیشه اسلام باشند. در راستایِ پاسخ گوئی به این سؤال، این نوشتار در گامِ اول با رویکردِ کیفی موضوعِ تعاملاتِ اجتماعی(سازوکار متحد کنندهِ امّت واحده) را از منظرِ اندیشه هایِ اسلامی مورد واکاوی قرار خواهد داد. در گامِ دوم سطوح مختلف مؤلفه های محیطی تأثیرگذار بر اجتماع پذیری در معماری مورد تدقیق قرار خواهد گرفت. در گامِ سوم با مطالعاتِ میدانیِ محدود در چند نمونه کاربری فرهنگی-اجتماعی در شهر تبریز، تعاملاتِ اجتماعی حادِث در این فضاها از منظرِ این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستاورد نهایی این تحقیق یافته هایی در خصوص تأثیرِ مؤلفه های محیطی و نحوه استفاده مناسب از این مؤلفه ها در خَلقِ فضایِ تعاملاتِ اجتماعی سالم باتوجه به مفاهیمِ ارزشمندِ اسلامی است.
۲.

بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی ( مورد مطالعه شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو )

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر اجزا و مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شرکتهای خودرو سازی سایپا و ایران خودرو می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی پیمایشی علمی از نوع رگرسیون و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران میانی و مدیران سطوح پایین، مدیران داخلی و مدیران بخش تولید دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو می باشدکه جمعأ 250 نفر می باشد . بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 148 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس برای سنجش سرمایه فکری و از پرسشنامه محقق ساخته برای عملکرد سازمانی استفاده شده هر دو پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسیم بندی شده اند، استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب رگرسیون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار 16 SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که بین سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد.
۳.

نقش و جایگاه برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی ( سیل و زلزله) در شهرستان اسدآباد با استفاده از تحلیل swot

تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
با توسعه جوامع و پیچیده شدن روابط درونی جوامع بر تعداد بحرا ن های ناشی از بلایای طبیعی و انسان ساز افزوده شده است، و این بحران ها هر روز رو به افزایش است. در بین بلایای طبیعی بلایای هیدرو اقلیمی از جمله سیل و بلایای ژئولوژیک از جمله زلزله بیشتر از سایر بلایا تلفات انسانی و خسارت های اقتصادی به همراه دارد، از طرفی نحوه پاسخگویی و حل بحران های ناشی از حوادث با سطح توسعه یافتگی و پیشرفت هرکشوری رابطه مستقیمی دارد. اهداف این پژوهش شامل بررسی و شناخت نقش مدیران و برنامه ریزان شهری در کاهش بلایای طبیعی، شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها ، شناسایی محاسن و محورهای محورهای توسعه اسدآباد و در نهایت انتخاب امن ترین محور توسعه می باشد.پژوهش حاضر بر این فرضیات استوار است که توانایی مدیران و برنامه ریزان شهری در کاهش بلایای طبیعی شهر اسد آباد نقشی موثر داشته و تاحدودی برنامه ریزان شهری را در طرح های جامع و تفضیلی بر کنترل بلایای طبیعی واقف ساخته است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از استراتژی یا تحلیل swot به بررسی نقش و جایگاه برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی ( سیل و زلزله) و بیان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در شهرستان اسد آباد پرداخته شده است. در نتیجه می توان گفت به نظر می رسد ایجاد تشکیلات مناسب و واحد برای ایجاد هماهنگی و انسجام در مدیریت مراحل مختلف بحران ( قبل از وقوع، زمان وقوع و بعد از وقوع) از اولویت برخوردار باشد.
۴.

امکان سنجی راهبرد اسکان مجدد سکونتگاه های روستایی کوچک و پراکنده

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
الگوی سکونت گزینی روستایی بطور کلی از تاثیر عوامل طبیعی و نظام اقتصادی - اجتماعی در دوره های گوناگون تاریخی سرچشمه می گیرد. از اینروست که نظام پراکندگی روستاهای کشور نیز به تبع چنین شرایطی و مقتضیات طبیعی انسانی با گستردگی بسیار زیاد و تنوع آب و هوایی از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می کند. این پژوهش با روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است و در این راستا سعی بر آن دارد تا با هدف راهبرد اسکان مجدد سکونتگاه های روستایی به منظور رسیدن به یک راهبرد مناسب در این گونه سکونتگاه ها می باشد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷