پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال سوم بهار و تابستان 1394 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مادر از نگاه اسلام و روان شناسی و تعیین مولفه های نقش مادری بر اساس متون دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثربخشی معنا درمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقش روان بنه های ناسازکار اولیه و دینداری، در پیش بینی تعارض زناشویی زنان متاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه حیای همسران و ناسازگاری های زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴