پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال چهارم پاییز و زمستان 1395 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تأکید بر مناسبات همسرگزینی (بازنمایی الگوهای پست مدرن، تجددگرا، سنتی، درحال گذار، اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطه پایبندی مردان به آموزه های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روان زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

شکل دهی سبک زندگی و دین پذیری کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی آموزش مؤلفه های معنوی بر مؤلفه های روانشناسی مثبت در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای با تفاوت بین نسلی مادران و دختران در پایبندی به ارزش های دینی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴