پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال چهارم بهار و تابستان 1395 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر خانواده درمانگری سیستمی معنوی بر رضایت زناشویی و کنش وری خانواده (الگوی مهر و قدرت)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ساخت و روایی سنجی آزمون اولیه مراقبت والدینی ادراک شده بر اساس منابع اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

پیشرفت فرهنگی و آسیب شناسی اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مطالعه تطبیقی جایگاه زن در دیدگاه غزالی و ابن عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴