ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11

مقالات

۴.

زیبایی شناسی تکرار در شعر توفیق زیاد شاعر مقاومت (پژوهشی در سبک شناسی آوایی)

۷.

تحلیل عناصر شعر اعتراض عراق در دورة زمامداری حزب بعث با تکیه بر اشعار حسن السنید

۹.

تحلیل تطبیقی درون مایه های مقاومت در اشعار«طاهره صفارزاده» و «زینب عبدالسلام عبدالهادی حبش»

۱۰.

بررسی و تحلیل تکنیک ها و الگوهای طنز در داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس

۱۳.

هویّت اسلامی عربی و استکبارستیزی در اشعار فاروق جویده و نقش او در بیداری اسلامی

۱۴.

بینامتنیت تلمیح در شعر شاعران دفاع مقدس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳