اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و یکم زمستان 1392 شماره 84

مقالات

۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران

۲.

بررسی بازاریابی گل های شاخه بریده در بازار استان تهران: مطالعه موردی رز و میخک

۳.

انتخاب الگوی زراعی مناسب در راستای استفادة پایدار از منابع آب با تأکید بر کم آبیاری: مطالعه موردی شهرستان سپیدان

۴.

مقایسه و تحلیل کارایی زعفران کاران شهرستان های منتخب در استان خراسان رضوی

۵.

بررسی پدیده مخاطرات اخلاقی درطرح جو دراستان خراسان رضوی

۶.

برچسب زنی گوشت و عوامل مؤثر بر تقاضای آن در شهر تهران

۷.

تأثیر اعتبارات دولتی در بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

۸.

تجزیه و تحلیل نحوه انتقال قیمت و ارتباط قیمت شکر داخلی و وارداتی در ایران

۹.

بررسی نقش تحقیقات در رفع شکاف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی

۱۰.

تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱