اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و یکم بهار 1392 شماره 81

مقالات

۱.

اندازه­گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

۲.

بررسی روند رشد سرمایه گذاری در بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

۳.

بررسی تأثیر ریسک قیمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلایی

۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

۵.

انتخاب الگوی پیش­بینی قیمت فراورده های دامی

۶.

مقایسة روشهای طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتایی یک بعدی

۸.

شناسایی و تحلیل تغییرات فصلی قیمت محصولات خیار و گوجه فرنگی (مطالعه موردی استان خوزستان)

۹.

شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G

۱۰.

تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸