شناخت

شناخت

شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی) بهار و تابستان 1391 شماره 66 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مقایسه تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تبیین جنون در هنر به مثابه رهایی در تلقی نیچه ای فوکو، با تأکید بر نقاشی های گُیا(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ابن سینا و نقض انحصار تأثیر در اجسام از مجاری سه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقد و بررسی نظریه حرکت فیلوپونس از دیدگاه ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹