شناخت

شناخت

شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی) بهار و تابستان 1391 شماره 66

مقالات

۲.

مقایسه تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار

۳.

تبیین جنون در هنر به مثابه رهایی در تلقی نیچه ای فوکو، با تأکید بر نقاشی های گُیا

۴.

ابن سینا و نقض انحصار تأثیر در اجسام از مجاری سه گانه

۶.

نقد و بررسی نظریه حرکت فیلوپونس از دیدگاه ابن سینا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱