نامه ایران باستان

نامه ایران باستان

نامه ایران باستان سال اول بهار و تابستان 1380 شماره 1

مقالات

۱.

کتیبه ی کرتیر در نقش رجب

۵.

ادعای نخستین پادشاهان ساسانی نسبت به میراث هخامنشیان (Early Sasanians' Claim to Achaemenid Heritage)

۷.

نکاتی درباره ی برخی زنان شاهنامه (Notes on Some Women of the Shahnhma)