نامه ایران باستان

نامه ایران باستان

نامه ایران باستان سال هشتم 1387 شماره 1 و 2

مقالات

۱.

چند دستنویس نو یافته ی اوستا

۲.

اهریمن پرستی زروانی و نمونه های بازمانده از آن