نامه ایران باستان

نامه ایران باستان

نامه ایران باستان سال چهارم پاییز و زمستان 1383 شماره 2

مقالات

۹.

تاریخ و مسکوکات الیماییان طی سالهای (121/122-149-/150 ق م)، (History and Coinage of Elymais During 150/149 - 122/121 BC)