نامه ایران باستان

نامه ایران باستان

نامه ایران باستان سال چهارم بهار و تابستان 1383 شماره 1

مقالات

۱۰.

رشته های پیوند: هندسه ی مقدس (The Ties that Bind : Sacred Geometry in the Zoroastrian Yasna Ritual)