نامه ایران باستان

نامه ایران باستان

نامه ایران باستان سال سوم بهار و تابستان 1382 شماره 1

مقالات

۶.

موبدان زرتشتی و سیاستهای خارجی ایران ساسانی و امپراتوری متاخر روم (قرن پنجم میلادی) (The Zoroastrian Priests and the Foreign Affairs of Sasanian Iran and the Later Roman Empire)

۱۰.

کتیبه ی بر ساخته ی دیگری به فارسی باستان : مومیایی «ردگونه» (A Further Spurious Inscription in Old Persian Writing: The Mummy of ""Rhodogoune"")