نامه ایران باستان

نامه ایران باستان

نامه ایران باستان سال سوم پاییز و زمستان 1382 شماره 2

مقالات

۱۲.

قدمت اوستای کهن (The Antiquity of Old Avestan)