صحنه

صحنه

صحنه دوره جدید زمستان 1388 شماره 69

مقالات

۱.

پرونده یک موضوع: تعهد در تئاتر (1): گریزهای ناگریز: پندآموزی از شکسپیر و لوژی و معنای شکسپیر

۳.

«تئاتر کاران» و معضل فقدان تفکر فلسفی در درام ایرانی و مفهوم تعهد!

۶.

بر تولد برشت و تئاتر متعهد سیاسی

۸.

تأملاتی درباره نظریات نمایشی ژان پل سارتر: انسان و مسئولیت انتخاب

۱۲.

جایگاه اجتماعی زنان و نمایش های شادی آور زنانه

۲۰.

مقالات: درنگی در آغاز ترجمه ادبیات نمایشی در ایران

۲۶.

رابرت ویلسون و پست مدرنیسم

۳۱.

چنین حکایت کنند: تارتوف در تئاتر سعدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸