صحنه

صحنه

صحنه 1382 شماره 26

مقالات

۱.

یادداشتی بر پیشگفتار مجموعه جنگ شعاع - تو را خاموشی بهتر!

۲.

اسووبودا، طراح صحنه یا جادوگر تئاتر، معمار

۴.

خوانشی ژرف و سترگ و نو بر آربی اوانسیان و کارگاه نمایش

۶.

کسی نیست این همه نمایشنامه را به یاد آورد (آسیب شناسی متون نمایشی تئاتر فجر)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸