صحنه

صحنه

صحنه 1382 شماره 27

مقالات

۱.

پیش گفتار جنگ شعاع (2) روایت نقطه اصلی ارتباط تیر به جای شیر

۲.

مرگ را سه بار ببینید نگاهی به «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد»

۴.

نقدی بر «افشین و بودلف هر دو مرده اند» میل به قدرت همراه با سس آدمیت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸