پیک نور

پیک نور

پیک نور سال چهارم پاییز 1385 شماره 3 (پیاپی 15)

مقالات

۱.

تاثیر تمرینات معین پلایومتریک بر طول و تواتر گامها و مراحل مختلف دو 100 متر ( شتاب گیری ، اوج سرعت ، حفظ سرعت )

کلید واژه ها: تمرینات پلایومتریک طول و تواتر گامها شتابگیری اوج سرعت حفظ سرعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۵
هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر تمرینات معین پلایومتریک بر طول ، تواتر گامها و مراحل مختلف دو 100متر (شتابگیری ، اوج سرعت و حفظ سرعت) بود . برای این منظور 24 دانشجوی تربیت بدنی پسر با میانگین سنی 2+20 سال ، قد 6+83/173 سانتیمتر و وزن 8+87/66 کیلوگرم از بین 104 دانشجوی تربیت بدنی آموزشکده امام علی (ع) شهرستان کرج به طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند . آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند ...
۲.

مطالعه استفاده همزمان از مکمل کراتین ( کوتاه مدت ) و تمرینهای مقاومتی بر قدرت پرس سینه ورزشکاران غیر رقابتی

کلید واژه ها: مکمل سازی تمرینهای مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۵۷۶
هدف این پژوهش مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت همزمان کراتین و تمرینهای مقاومتی بر قدرت پرس سینه ورزشکاران غیر رقابتی بوده است . بدین منظور ، تعداد 24 دانشجوی غیر رقابتی داوطلب شرکت در پژوهش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . متوسط مقادیر سن ، وزن و قد در گروه تجربی به ترتیب 08/1+5/20 سال ، 6/6+33/64 کیلوگرم و 5/5+5/174 سانتی متر در گروه دارونما به ترتیب 58/2+8/21 سال ، 5/9+5/67 کیلوگرم و 78/6+9/176 سانتی متر بوده است . پروتکل تمرینی هر دو گروه 7 روز تمرین مقاومتی ، هر روز 30 تا 45 دقیقه ، شامل 5 حرکت قدرتی بوده است ...
۳.

بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی دانش آموزان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگیهای آنتروپومتریکی عملکرد حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۰
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی کودکان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون نجربه مهد شهر اراک در سال تحصیلی 84-1383 است . روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی با همخوانی و علی پس از وقوع است . جامعه آماری دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر اراک به تعداد 24454 نفر بودند که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 105 دانش آموز انتخاب شد و از این تعداد 52 نفر دارای تجربه مهد و 53 نفر بدون تجربه مهد بودند ...
۴.

بررسی وضعیت مهره های پشتی و کمری زنان باردار قبل و بعد از زایمان و ارائه تمرینات حرکتی

کلید واژه ها: کیفوز وضعیت بدن ستون مهره ها لوردوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۱۷
تغییرات وضعیت بدن مادران در دوران بارداری عامل بروز ناهنجاریها مانند کیفوز پشتی و لوردوز کمری در ستون مهره هاست . در این تحقیق به بررسی وضعیت کیفوز پشتی و لوردوز کمری زنان باردار ، قبل و بعد از زایمان ، در شهر کرمان ، به منظور ارائه برنامه حرکات اصلاحی مناسب ، پرداخته شده است . به این منظور ، زاویه کیفوز پشتی و لوردوز کمری 30 نفر از زنان باردار واجد شرایط تحقیق حاضر با استفاده از کانفورماتور به دست آمد . نمونه ها همه سالم بودند . دامنه سنی 20 تا 30 سال و دامنه قدی 150 تا 170 سانتی متر داشتند ...
۵.

رابطه سبکهای رهبری با اثربخشی مسئولین ادارات تربیت بدنی استان فارس

کلید واژه ها: اثر بخشی توجیهی سبکهای رهبری ( دستوری مشارکتی و تفویضی )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳
نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی امری محسوس و حیاتی است . مسئولان سازمانها متوجه این واقعیت شده اند که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه ها و اطلاعات نو در زمینه مدیریت باشند . هدف این تحقیق بررسی رابطه سبکهای هنری با میزان اثربخشی مسئولین ادارات تربیت بدنی استان فارس است . روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است . در این تحقیق مسئولان و معاونان ادارات تربیت بدنی استان فارس به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند ...
۶.

مقایسه موانع شخصی خلاقیت بین دبیران تربیت بدنی مرد و زن شهرستان نیشابور

کلید واژه ها: خلاقیت موانع شخصی خلاقیت دبیر تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴
هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه موانع شخصی خلاقیت بین دبیران تربیت بدنی به عنوان عناصر اصلی پیشرفت و توسعه ورزش و سلامت دانش آموزان بود . 120 نفر از دبیران تربیت بدنی شهرستان نیشابور ( 73 مرد و 57 زن ) به پرسشنامه فیفر پاسخ دادند . بر اساس نتابج این پژوهش ، از نظر موانع شخصی خلاقیت ، که توسط فیفر به شش گروه تقسیم شده اند ، بین دبیران تربیت بدنی مرد و زن تفاوت معنی داری وجود ندارد . در هر دو گروه کمترین سهم در رابطه با موانع مرتبط با اعتماد به نفس و خطرپذیری مشاهده شد ...
۷.

مقایسه تاثیر سه شیوه تمرینی فیزیکی ، ذهنی و فیزیکی - ذهنی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۱
همان طور که از عنوان تحقیق بر می آید ، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر سه شیوه تمرینی فیزیکی ، ذهنی و فیزیکی - ذهنی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال بوده است . لذا روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به منظور تحقق اهداف تحقیق تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران ، که هیچ گونه سابقه آموزشی در زمینه ورزش بسکتبال نداشتند ، انتخاب شده و در سه گروه 20 نفری همگی ( بر اساس نتایج پیش آزمون ) قرار داده شدند و تمرینات مورد نظر را به مدت 20 جلسه انجام دادند ...
۸.

تاثیر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بی هوازی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 14 ساله

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرینات پلایومتریک ژیمناستیک کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات منتخب پالایومتریک روی توان بی هوازی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 14 ساله که حداقل 2 سال سابقه تمرین داشتند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند . گروه کنترل تمرینات عادی ژیمناستیک را انجام دادند و گروه تجربی علاوه بر تمرینات عادی ژیمناستیک را انجام دادند و گروه تجربی علاوه بر تمرینات عادی ژیمناستیک منتخبی از تمرینات پلایومتریک را هم به مدت 8 هفته ، هفته ای سه جلسه در طی دو ماکروسیکل انجام دادند ...
۹.

بررسی تاثیر یک دوره تمرینات سرعتی بر غلظت الکترولیتهای سرم قبل و بعد از یک فعالیت پیشینه استاندارد

کلید واژه ها: الکترولیتهای منتخب سرم خون آزمون بیشینه استاندارد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی علم تمرین
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۳۳
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آزمون بیشینه استاندارد بر الکترولیت های منتخب سرم خون دوندگان سرعت ، قبل و بعد از یک دوره تمرینی دو ماهه بود . این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه تجربی است و 15 دونده مرد آماده به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کرده اند . برای تعیین الکترولیتهای خون از ابزارها و روشهای آزمایشگاهی استفاده شد و تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از آزمون T پیوسته و نرم افزار SPSS 13 انجام گرفت . نتایج آزمون T وابسته نشان داد که غلظت سدیم ، پتاسیم ، کلر ، کلسیم و منیزیم در پس آزمونهای قبل از دوره تمرینی و بعد از پایان دوره تمرینی ، در مقایسه با پیش آزمونهای قبل ازدوره تمرینی و بعد از پایان دوره تمرینی ، در سطح تفاوت معنی داری یافت ...
۱۰.

مقایسه ناهنجاریهای اسکلتی بالاتنه در سه تیپ بدنی دانش اموزان پسر 11 تا 15 ساله منطقه یک تهران

کلید واژه ها: تیپ بدنی ناهنجاریهای اسکلتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۹۱۳
هدف کلی این تحقیق مقایسه شیوع ناهنجاریهای اسکلتی بالاتنه ، شامل اسکولیوز ، کیفوز ، لوردوز کمری و گردن ، انحراف سر ، افتادگی شانه و شکم ، فرورفتگی سینه ، بیرون زدگی کتفها و انحراف تنه ، در سه تیپ بدنی اکتومورف ، مزومورف و اندومورف و نیز مقایسه میزان وقوع این ناهنجاریها در مدارس دولتی و غیر انتفاعی است . جمع آوری اطلاعات از طریق معاینه بدنی با استفاده از صحفه شطرنجی و تهیه فیلم اسلاید و انطباق با تورم شاخص بر اساس آزمون ده گانه نیویورک انجام گرفته است ...
۱۱.

تاثیر میزان ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان هنرستان پسر فیروزکوه و ارتباط آن با فعالیتهای ورزشی و عادات روزانه زندگی

کلید واژه ها: وضعیت طبیعی ناهنجاری اسکلتی دانش آموز هنرستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۴ تعداد دانلود : ۸۹۱
افراد به منظور انجام فعالیتهای روزمره خود به صورت صحیح ، احتیاج به وضعیت بدنی طبیعی دارند که لازمه آن شناخت ناهنجاریهای اسکلتی و اصلاح آنهاست . این تحقیق با هدف بررسی میزان ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان هنرستانی پسر منطقه فیروزکوه و سنجش ارتباط فعالیتهای ورزشی ، عادات روزانه زندگی و دروس کارگاهی با بروز ناهنجاری به انجام رسید . به همین منظور ، 244 نفر دانش آموزان هنرستان پسرانه شهرستان فیروزکوه ، با میانگین قد 6/172 سانتی متر ، میانگین وزن 57/64 کیلوگرم و دامنه سنی 21-16 سال ، به عنوان نمونه آماری ، به دو گروه مساوی ، یکی دارای دروس کارگاهی و دیگری بدون آن ، تقسیم شدند و پس از جلسه توجیهی برگه پرسشنامه ...
۱۲.

بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت و رابطه آن با سطح امکانات فرهنگی و ورزشی

کلید واژه ها: اوقات فراغت دانش آموزان اوقات فراغت بلند و کوتاه مدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۱
به منظور بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت از جنبه وضعیت امکانات فرهنگی و ورزشی موجود ، در یک مطالعه پیمایشی و براساس پرسشنامه ، و با استفاده از شاخصهای آماری مجذور کاری تجزیه تحلیل شد نتایج نشان داد که بیش از 60% افراد جامعه تحقیق متاثر از محدودیت امکانات و فضای کتابخانه ، محدودیت برنامه های فرهنگی و ورزشی ادارات ذیربط ، عدم توان مالی در پرداخت شهریه شرکت در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی ، نبود فضاهای ورزشی در محلات و همچنین محدودیت امکانات ورزشی ، از نحوه گذاران اوقات فراغت خود راضی نبودند ...