پیک نور

پیک نور

پیک نور پاییز 1387 شماره 23

مقالات

۳.

کاربرد ملاک های زیبایی شناختی و فنی در سازماندهی محتوای دوره های آموزش از راه دور

۴.

طرح آموزش سواد اطلاعاتی در محیط آموزش از راه دور

۶.

مقایسه ادراک لیاقت دانش آموزان تیزهوش و عادی در پایه سوم راهنمایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1385 - 1384

۸.

تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال 85 - 1384

۱۰.

دیدگاه های معرفت شناسی برنامه درسی در نظام آموزش باز و از راه دور

۱۱.

نقش سبک های شناختی FD / I استراتژی های شناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

۱۲.

مقایسه راهبردهای یادگیری و مطالعه در بین دانش آموزان موفق و ناموفق پیش دانشگاهی در شهر میانه

۱۳.

ارزشیابی دانشجو از استاد در نظام آموزش از راه دور

گزارش ها

۱.

گزارش: آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران: دیدگاه ها و نگرش اساتید