پیک نور

پیک نور

پیک نور تابستان 1384 شماره 10

مقالات

۶.

رتبه بندی مراکز منطقه 7 دانشگاه پیام نور (با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی)

۷.

بررسی تطبیقی دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور

۹.

بررسی عوامل مؤثر در استقبال نکردن دانشجویان از کلاسهای درس و شرکت در امتحانات میان ترم

۱۰.

تأثیر آموزش به روش تفکر استقرایی بر یادگیری دستور زبان فارسی

۱۳.

مراجع و تازه های علمی: جستاری درباره دانشگاه مجازی و یادگیری الکترونیکی

۱۴.

کاربرد دور آزمایشگاه در دانشگاه مجازی

۱۵.

عوامل زیربنایی در استقرار یک نظام مجازی

۱۸.

ارزیابی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از روش های جمعیت شناختی

۱۹.

بررسی سرشماری های نفوس و مسکن کشوراز نظر اطلاعات مسکن