کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه 1388 شماره 24

مقالات

۲.

تبیین نقش صنایع فرهنگی در توسعه عمومی کشور

۳.

صنایع فرهنگی و چالش های آن در ایران

۱۱.

صورت بندی های فرهنگی جامعه مدرن

۱۹.

اقتصاد هنر و فعالیت های هنری و نقش آن ها در توسعه صنایع فرهنگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸