کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه 1383 شماره 87

مقالات

۱۳.

در جست وجوی راهبردی برای توسعه روستایی

۱۶.

بازشناسی جایگاه روستا در توسعه

۲۲.

زمینداران غائب؛ روایتی دیگر از توسعه نیافتگی روستایی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸