کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه 1388 شماره 16

مقالات

۳.

هویت های قومی ، انسجام اجتماعی ، امنیت ملی

۱۸.

تاثیر استفاده از فناوری کسب و کار الکترونیکی بر روی عملکرد سازمان و تعاملات درون سازمانی و میان سازمانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸