کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه 1378 شماره 19

مقالات

۸.

فرضیه سازی

۱۱.

استخراج و پردازش داده ها

۱۲.

کاربرد مدل های تبیین و تکنیک های تحلیل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸