پیمان امینی

پیمان امینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد زیست محیطی ریسک سقوط قیمت سهام محافظه کاری حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسئولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارائه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد
۲.

بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران در هدایت صحیح سرمایه گذاران در دوره های بحران های مالی شرکتی و فراشرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سودهرسهم جریان های نقدی عملیاتی شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی درماندگی مالی بحران مالی فراشرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۴
هدف اصلی این پژوهش بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران با تدوین شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی در هدایت صحیح سرمایه گذاران در مواقع بروز تضاد بین سودهرسهم و جریان های نقدی عملیاتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد. برای تحقق این هدف، شرایط مختلفی از جمله: وجود یا عدم وجود بحران درسطح شرکت و بازار را با توجه به حضور یا غیاب شاخص مذکورکنترل نمودیم. فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری بزرگ و متشکل از 4048 مشاهده دردسترس از یک دوره بلندمدت 1384 تا 1396، براساس روش رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که درحضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشای تدوین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران در تصمیم گیری ها و انجام سرمایه گذاری های خود حتی درشرایط وجود بحران های شرکتی و فراشرکتی مصمم هستند و درسنجش عملکرد چنین شرکت هایی معیار سودهرسهم بر معیار جریان نقدی عملیاتی برتری مطلق دارد. اما، درصورت عدم حضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشا، طبیعتاً سهامداران به دلیل عدم اطمینان به وجود آمده در ارزیابی ها احتیاط بیشتری نموده و ملاک ارزیابی خودرا از سنجش عملکرد مبتنی بر سودها به جریان های نقدی عملیاتی تغییر خواهندداد.
۳.

بررسی تأثیر عملکرد زیست محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد زیست محیطی ریسک سقوط قیمت سهام ارتباطات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
ازجمله مخاطرات پیش روی سرمایه گذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است و با توجه به اینکه امروزه، سازمان ها با الزامات گریزناپذیر برای مواجهه با چالش حفاظت محیط زیست روبه رو هستند، مدیریت مناسب زیست محیطی به عامل موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر عملکرد محیط زیست شرکت، برای بررسی عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن متمرکز شده اند. با وجود این، ادبیات، شواهد کافی درباره واکنش بازار به عملکرد محیطی شرکت ارائه نمی دهد. در پاسخ به این شکاف، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، انتخاب و درمجموع، 981 سال - شرکت در نظر گرفته شدند. همچنین، برای آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند عملکرد زیست محیطی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. به عبارت دیگر، به هر اندازه که شرکت در راستای حفظ محیط زیست اهتمام ورزد، در راستای آن باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ اما ارتباطات سیاسی شرکت تأثیری بر این رابطه نخواهد گذاشت.
۴.

بررسی توانمندی جریان های نقدی عملیاتی درارزیابی عملکردشرکت ها باتأکید بر کیفیت افشا در دوره های بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازدهسهام سودهرسهم جریان هاینقدیعملیاتی درماندگیمالی بحرانمالیفراشرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
انتخاب شاخص مناسب جهت ارزیابی عملکرد همواره یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مطالعات بازار سرمایه بوده است. اثبات توانایی سود حسابداری یا مشتقات آن در ارزیابی عملکرد شرکت ها و برتری آن در رقابت با سایر معیارها یکی از دغدغه های اساسی پژوهشگران حسابداری و سرمایه گذاران می باشد. باآن کهسودمنبعاصلیتأمینجریان وجه نقد و زایشثروتاست،امانتایجبسیاری از تحقیقاتنشان داده است کهظاهراً جریان های نقدی عملیاتی درارزیابی ها اهمیتبیشتریدارد. بر این اساس، هدفاصلیاین پژوهشبررسیتوانمندی و برتریجریان های نقدی عملیاتی در ارزیابی عملکرد نسبت به سودهرسهممی باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به مدل تشخیص ورشکستگی زمیجوسکی به دو گروه سالم و درمانده مالی تفکیک گردیده و دوره زمانی نیز به دو دوره نرمال و بحرانی تقسیم شده است. بر مبنای نمونه انتخابی و استفاده از آزمون های رگرسیونی چندگانه، یافته هایپژوهشنشان می دهدکه در حضور شاخصکیفیتافشا،معیارسودهرسهمبرمعیار جریان نقدی عملیاتیبرتریمطلقدارد؛ اما درصورتعدم حضور کیفیتافشا، طبیعتاًبه دلیل عدم اطمینان به وجود آمده، سنجشعملکردمبتنی برجریان هاینقدی عملیاتینسبت به سود هر سهم اهمیت بیشتری می یابد Choosing the right index to evaluate performance has always been one of the most challenging topics in the field of capital market studies. Proving the ability of accounting profits or its derivatives to evaluate corporate performance and excellence in competing with other criteria is one of the major concerns of accounting researchers and investors. While profits are a major source of cash flow and wealth generation, the results of many studies have shown that operating cash flows seem to be more important in valuations apparently. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the capability and superiority of operating cash flow (OCF) in performance appraisal on earning per share (EPS). The statistical population of the present study includes all non-financial corporations listed in Tehran Stock Exchange . According to Zmijewski’s bankruptcy model, the firms of the sample are divided into two groups: safety (healthy) and financial distressed companies and research’s time period is divided into two parts as normal and crises period. Based on the selected sample and the use of multiple regression tests, the research findings show that before disclosure quality index, the EPS criterion outperforms the OCF criterion. However, in the absence of disclosure quality, naturally due to uncertainty, performance measurement based on operating cash flows becomes more important than the EPS.
۵.

بکارگیری الگو ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی با الگوریتم های فراکاوشی (ICA,PSO) در پیش بینی مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم رقابت استعماری شبکه‌های عصبی مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
رویکردهای فراکاوشی عمدتاً بر اساس نظم و قواعد موجود در ارگانیسمهای طبیعی الهام گرفتهاند. این رویکردها امروزه کاربرد بسیاری در شاخههای مختلف پیدا کرده است. با توجه به اهمیت پیشبینی، شناخت روشها در پیشبینی مدیریت سود میتواند اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم آورد. تنوع عوامل بدست آمده ناشی از نتایج الگوهای خطی برای سنجش مدیریت سود موجب شده است سرمایهگذارن نسبت به کیفیت سود گزارش شده تردید نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگوی بهینهتر برای پیشبینی مدیریت سود است. در مرحله نخست با استفاده از الگوی شبکههای عصبی الگوی اولیه خطی را بهینه نموده، سپس از الگوریتمهای ازدحام ذرات و رقابت استعماری برای بهینهتر نمودن الگو استفاده گردید. از این رویافتههای تجربی مربوط به بررسی 620 مشاهده (سال – شرکت) پذیرفته شده در بورس اورق بهادر تهران در بازه زمانی 1390 الی 1395 حاکی از سودمندی و تاثیر مثبت در روشهای ترکیبی بر عملکرد پیشبینی مدیریت سود و همچنین وجود تفاوت معنادر بین میزان سودمندی روشهای خطی و غیرخطی است. به عبارتی در صورت استفاده از الگوریتمها در پیشبینی مدیریت سود دقت پیشبینی با حذف متغیرهای ناکارآمد افزایش مییابد. افزون بر این یافته های پژوهش حاکی از عملکرد بهتر و مناسب الگوریتم رقابت استعماری نسبت به سایر الگوها در کارآمدی متغیرهای گروه مدیریتی با دقت (8/95%) است.
۷.

تحلیلی بر قیمت گذاری نادرست در ایران و کشورهای نوظهور

تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
در این مقاله به بررسی تحلیلی بر قیمت گذاری نادرست در ایران و کشورهای نوظهور پرداخته خواهد شد. برای انجام این تحلیل به بررسی مقالات و پژوهش های انجام شده در این زمینه در ایران و کشورهای دیگر پرداخته می شود. سپس کشورهای نوظهور را از لحاظ نحوه شکل گیری و همچنین اقتصاد آنها مورد بررسی قرار می دهد. یکی از آیتم های مهم در مطالعه قیمت گذاری در کشورهای نوظهور، مطالعه بازارهای این کشورها بصورت جدا از کشور آمریکا می باشد که در این تحقیق بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین معیار های محاسباتی اِستَمباف، یوُ، و یوُان (2015) مورد بررسی قرارگرفت و نیز به بررسی سه کشوری که بین سال های 1994 تا 2013 از طبقه بندی بازارهای نوظهور به بازارهای توسعه یافته تغییر کرده اند: پرتغال (تا ماه نوامبر سال 1997 جزء بازارهای نوظهور بوده است)، یونان (تا ماه می سال 2001 جزء بازارهای نوظهور بوده است و مجدداً از نوامبر سال 2013 جزء بازارهای نوظهور محسوب شده است)، و اسرائیل (تا ماه می سال 2010 جزء بازارهای نوظهور بوده است) پرداخته شده است و در نهایت به تحلیل موردی مقاله پژوهشی هیکو جاکوبس تحت عنوان «بلوغ بازار و قیمت گذاری نادرست» پرداخته شده و شاخص های قیمت گذاری نادرست مورد تحلیل قرار می گیرد.
۸.

تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و جریان های نقدی بر سیاست تقسیم سود شرکت

کلید واژه ها: ارزش شرکت جریان نقد عملیاتی موقعیت مالی بازده داراییها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تقسیم سود
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۹۳۹
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عملکرد، موقعیت مالی و جریان نقد با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1393-1389 است که با استفاده از روش غربالگری تعداد 127 شرکت انتخاب گردید که با استفاده از روش داده های تابلویی و روش اثرات ثابت به بررسی متغیرها پرداخته شد. در این مطالعه ارزش شرکت متغیر وابسته و شاخص های موقعیت مالی، عملکرد و جریان نقد متغیر مستقل محسوب می شوند که نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد، موقعیت مالی و جریان نقد با ارزش شرکت است.
۹.

بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی نرخ مؤثر مالیاتی ریسک سقوط قیمت سهام استقلال هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۴ تعداد دانلود : ۸۷۴
اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می شود، که بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار در زمینه برنامه ریزی مالی راهبردی است و در بر گیرنده فعالیت های کاملاً قانونی است. تئوری نمایندگی معتقد است، ماهیت غیرشفاف و پیچیدة فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه می دهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانة خود، که به نوبه خود، خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می دهد، گام بردارد. از سوی دیگر، نقش مکانیزم های راهبری شرکتی، اداره و کنترل عملیات سازمان در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، 80 شرکت در یک دوره 6 ساله (1386-1391) انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین نرخ مؤثر مالیات نقدی و مالیات نقدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین نرخ مؤثر مالیات تعهدی و مالیات تعهدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که حضور اعضای غیر مؤظف در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی، مالیات نقدی بلند مدت، مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلند مدت با ریسک سقوط قیمت سهام ندارد.
۱۰.

بررسی توانایی داده های جاری حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی

کلید واژه ها: سود جریان های نقدی اقلام تعهدی جریان های نقدی آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۹۵۸
پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.
۱۱.

سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه و عوامل حیاتی موفقیت آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۶۵۳
این مقاله به بررسی سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه می پردازد و در آن سعی شده است با مرور تاریخچه و شناخت کارکردهای عمده آن ، به چیستی آن پاسخ داده شود . سپس مقوله های سازمانی تحت تاثیر این سیستم ، فواید و دلایل به کارگیری سیستم و نظرات موافقان و مخالفان استفاده از سیستم بیان می شود . آنگاه به بررسی این سیستم ها هنگامی که تحت وب هستند و نقش آنها را در زنجیره عرضه و سازمان های مجازی اشاره و در ادامه به بررسی تحقیقاتی پرداخته می شود که اخیرا در زمینه سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه انجام شده است ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان