کنکاش مدیریت و حسابداری

کنکاش مدیریت و حسابداری

کنکاش مدیریت و حسابداری جلد 2 بهار 1401 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران

کلید واژه ها: مدیریت دانش عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط بیرونی سازی ترکیب درون سازی اجتماعی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۱
امروزه شرکتها در یک محیط پر از تلاطم و نوسانات فعالیت می کنند؛ که این عامل موجب گردیده است که ابزارهایی مانند مدیریت دانش مخصوصا در شرکتهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری داشته باشند بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در شهر تهران می باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای کوچک و متوسط در شهر تهران می باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش از جمله بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی سازی (internalization)، اجتماعی سازی ((socialization، با عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تایید شد.
۲.

تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها (مورد مطالعه: بانک سپه استان فارس)

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک فناوری اطلاعات ادغام بانکها بانک سپه استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۸۲
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها در بانک سپه استان فارس بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه بانکهای سپه در استان فارس می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان ۲۹۱ نفر به دست آمد برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه گیری در دسترس میان مدیران و کارکنان بانک سپه توزیع و جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر ادغام بانکها تأثیر مثبت ندارد. فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها تأثیر مثبت معنادار دارد. جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت معنادار دارد. درنهایت تأثیر مثبت معنادار جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأیید شد.
۳.

بررسی تأثیر رویکرد TOD بر کیفیت خدمات شهری (موردمطالعه منطقه 3 شهر تهران)

کلید واژه ها: رویکرد TOD کیفیت خدمات شهری منطقه 3 شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۵۷
بخش هایی از شهر که مشکل دسترسی به حمل ونقل عمومی در آن ها احساس می شود ، و عموماً این قسمت ها ازلحاظ ازجمله دسترسی نامناسب به خدمات شهری ، تعاملات اجتماعی بسیار پایین ، کاهش رونق اقتصادی و … برخوردار هستند که در چنین شرایطی رویکردی چون توسعه ی حمل ونقل محور TOD می تواند بسیار مؤثر عمل نماید؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر TOD بر کیفیت خدمات شهری می باشد. که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق محدوده منطقه 3 شهر می باشد ابزار مورداستفاده پرسشنامه می باشد که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید.آزمون فرضیه ها به روش معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام گردید و نتایج نشان داد که رویکرد توسعه حمل ونقل محور می تواند در ارتقاء کیفیت محیطی و حل مشکلات محدوده ی مطالعاتی منطقه 3 شهر تهران مفید باشد.
۴.

تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت پذیری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی رقابت پذیری قابلیت کارکنان شرکت بیمه دانا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۰
هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت پذیری در صنعت بیمه است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی علّی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد به تعداد 25 نفر است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده، که روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، داده های به دست آمده به کمک نرم افزار AMOS در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری شرکت بیمه دانا دارد. از طرف دیگر با آزمون فرضیه های پژوهش مشخص شد که از میان ابعاد سرمایه انسانی، بعد قابلیت کارکنان تاثیر مثبت و معنادار بیشتری بر رقابت پذیری دارد؛ بنابراین می توان سرمایه انسانی را به عنوان یک عامل اساسی تأثیرگذار بر رقابت پذیری شرکت بیمه دانا محسوب نمود که باعث افزایش قدرت رقابت پذیری آن می شود.
۵.

بررسی تأثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی برخطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: دستکاری جریان نقد عملیاتی خطر سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۶۴
سقوط قیمت سهام، یک پدیده ی واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر دست کاری جریان نقد عملیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، از اطلاعات ۱۳۸ شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرارگرفته شده است. همچنین بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره و از داده های پانلی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق بیانگر این است که دستکاری جریان نقد عملیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد. با افزایش دستکاری جریان نقد عملیاتی، ابهام اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و به نوعی اخبار بد پیرامون شرکت پنهان می باید که این امر سبب افزایش خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می دهد.
۶.

نقش هوش فرهنگی در پیش بینی سازگاری و استرس شغلی در بیمارستان های تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش فرهنگی استرس شغلی سازگاری شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۴
با توجه به فراگیری بیماری کووید ۱۹ و افزایش فشار کاری در سیستم بهداشت و درمان، توجه به عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی کادر درمان و به خصوص پرستاران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش فرهنگی و سازگاری شغلی بر استرس شغلی بوده است. تحقیق حاضر از نظر رویکرد کمی، از نظر روش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل پرستاران بیمارستان های تهران است؛ که با توجه به حجم جامعه نامحدود، تعداد ٣٨٤ نفر بر اساس فرمول کوکران از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط تعدادی از اساتید برجسته مدیریت منابع انسانی و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده است با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که افزایش هوش فرهنگی و سازگاری شغلی باعث کاهش استرس شغلی در پرستاران می گردد. نتایج این تحقیق برای جامعه سلامت، محققان عرصه سلامت و مدیریت منابع انسانی کاربردی می باشد.
۷.

رتبه بندی عوامل موفقیت کاربرد بانکداری الکترونیک در بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم آباد با استفاده از تحلیل AHP

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیک عوامل موفقیت بانکداری الکترونیک تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۲
امروزه بانکداری الکترونیکی به عنوان یک کانال جدید در نقل وانتقال بانکی اکثر بانک های ایران ارائه می شود. این کانال بانکداری یک مسیر اطلاعاتی و تبادلی به حساب می آید؛ که هنوز در ایران آن طور که انتظار می رود مورد استقبال قرار نگرفته بدین منظور ضروری به نظر می رسد که راهکارهای موفقیت بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل موفقیت کاربرد بانکداری الکترونیک در بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم آباد است. این تحقیق از نوع روش توصیفی می باشد و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم آباد می باشد. برای گردآوری داده ها از دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است؛ و روش پژوهش به کار گرفته شده تحلیل سلسله مراتبی AHP است. نتایج تحقیق نشان داد که عامل موفقیت بازمهندسی فرایندها به عنوان مهم ترین عامل موفقیت شناخته شد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق مهم ترین عوامل موفقیت بانکداری الکترونیک در بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم آباد از دیدگاه کارشناسان بانکی عبارت اند از بازمهندسی فرایندها، امنیت سیستم، داشتن وب سایت های غنی و ارائه ی خدمات خوب به مشتریان.
۸.

بررسی رابطه ویژگی های شغلی معلمان دبستانی استان البرز با برونداد های شغلی آنان بر اساس نظریه هاکمن و اولدهام

کلید واژه ها: تنوع مهارت هویت تکلیف اهمیت تکلیف استقلال کاری بازخورد خشنودی رشدی خشنودی شغلی عمومی انگیزش درونی شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۸۷
از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از سازمان های خدماتی پایه در روند توسعه علم و رشد و پیشرفت جامعه محسوب می گردد. بنابراین، پرداختن به مسائل این گونه سازمانها دارای اهمیت ویژه ای بوده و می تواند نتایج مهمی را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دبستانی استان البرز بود که تعداد نمونه 200 n= نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام که در سال (1979) تهیه و تدوین شده است استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه توسط متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 73/0 = α و آزمون توصیف 49/0= α نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیلی داده ها از آزمون های همبستگی پیرسان و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ویژگی های اصلی شغل با برونداد های شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
۹.

تاثیر نسبت های نقدینگی بر جریان های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نسبت های نقدینگی جریان های نقدی مخارج سرمایه ای جریان نقدینگی بازپرداخت سود سهام جریان سود خالص تغییرات نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبتهای نقدینگی بر جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف از پژوهش یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا نسبتهای نقدینگی بر جریانهای نقدی تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات تجربی به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ می باشد که با استفاده از روش غربالگری اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه شده که تعداد ۱۰۵ شرکت بدست آمده است. در پژوهش حاضر، از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که مخارج سرمایه ای، جریان نقدینگی، بازپرداخت سود سهام، جریان سود خالص و تغییرات نقدینگی که مؤلفه های نسبتهای نقدینگی می باشند بر جریانهای نقدی تاثیر معناداری دارند.
۱۰.

رابطه استفاده از تکنولوژی مالی (فین تک) در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: بانکهای ملی استان آذربایجان غربی)

کلید واژه ها: فین تک خدمات بانکداری الکترونیک رضایت مشتریان بانک ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۷۶
این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی مالی در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی در بانکهای ملی استان آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران بانکهای ملی استان آذربایجان غربی (مدیران سرپرستی و شعب) به تعداد ۱۰۱ نفر است. تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان و به روش تصادفی ساده ۸۰ نفرمی باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد فین تک ناکاشیما (۲۰۱۸) و پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری الکترونیکی ویت و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شد. برای بررسی روایی از پرسشنامه استاندارد و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آنها بالاتر از (۷/۰) بوده و دارای پایایی مناسبی بودند. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که استفاده از فین تک و ابعاد آن بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند. همچنین به ترتیب اهمیت، ابعاد استفاده از تکنولوژی مالی با ضرائب مسئولیت پذیری (۵۸/۰)، اعتماد (۴۶/۰)، کیفیت خدمات (۴۱/۰) و مشتری گرایی (۳۵/۰) بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند.
۱۱.

نقش تعدیلی هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد

کلید واژه ها: هزینه غیرعادی حسابرسی سوابق تحصیلی مدیرعامل ارزش مازاد وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۷۱
جود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت برای امور متفاوت سرمایه گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به حساب می آید. حسابرسان عموماً با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد برای شرکت ها، لزوم نگهداری وجه نقد را به هیئت مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. هدف تحقیق بررسی تاثیر هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از اطلاعات ۱۲۰ شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج نشان داد سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد دارد همچنین در دیگر فرضیه تحقیق مشاهده شد که هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد را تعدیل می کند.
۱۲.

فرا تحلیل یک مطالعه: رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی

نویسنده:

کلید واژه ها: شایستگی صلاحیت عملکرد شغلی فرا تحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۶۸
این مطالعه فرا تحلیل، رابطه بین شایستگی و عملکرد شغلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیقات گذشته حاکی از اختلاف نظرات بین نویسندگان است و هدف این تحقیق، بیان پاسخی واحد به عنوان رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی می باشد. تعداد ۱۴۰۹ مطالعه در دو زبان انگلیسی و فارسی، از چهار پایگاه داده، در گروه نمونه گنجانده شدند و در نهایت ۱۸ مقاله با ۲۲ داده ی مستقل انتخاب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل های انجام شده با مدل اثرات تصادفی بیانگر رابطه متوسط و معنادار میان شایستگی و عملکرد شغلی بود. بررسی های لازم برای شناسایی متغیر تعدیلگر با دو رویکرد مختلف بررسی شدند. نهایتا در مطالعه ی حاضر متغیر تعدیلگر شناسایی نشد. این مطالعه سوگیری های انتشار، زبان، انتخاب و استناد را نیز مورد توجه قرار داده است.
۱۳.

بررسی مطلوبیت اقلیمی توریست با استفاده از شاخص TCI مورد مطالعه بخش پیربکران

کلید واژه ها: پیربکران گردشگری توریست شاخص آب وهوایی TCI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۷۷
گردشگری در قرن بیست و یکم، در چارچوب نوآوری های فناوری و کارکردهای جدید مدیریتی از یکسو و سیطره همه جانبه سرمایه داری همراه با شکل گیری اقتصاد جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی از سوی دیگر، سبب تحولات بسیاری در فضاهای جغرافیایی می شود: در این پژوهش سعی بر آن بوده تا با استفاده از مدل شاخص آب وهوای توریسم TCI ، به بررسی مطلوبیت اقلیمی این منطقه در مبحث گردشگری پرداخته شود. بر اساس یافته های مدل، میزان TCI پیربکران در فروردین برابر با 91 می باشد و احساس آرامش در این ماه به لحاظ آب وهوایی در سطح ایدئال می باشد. اردیبهشت ماه با عدد 88 در سطح عالی و خرداد با عدد 84 در سطح عالی قرار دارد. تیرماه با شاخص آب وهوایی 76 دارای احساس آرامش در سطح خیلی خوب، مرداد با شاخص 68 در سطح خوب و شهریور با شاخص 76 در سطح احساس آرامش خیلی خوب قرار دارد.مهرماه با شاخص آب وهوایی 88 در سطح احساس آرامش عالی، آبان ماه با شاخص 88 در سطح عالی و آذر با شاخص 68 در سطح احساس آرامش خوب قرار دارد.در فصل زمستان، دی ماه با میزان TCI برابر با 60 در سطح احساس آرامش خوب، بهمن ماه با شاخص 58 و اسفندماه با میزان شاخص 88 در سطح احساس آرامش عالی برای گردشگران می باشد.
۱۴.

نقش مهارت های مدیریت کوانتومی در ارتقائ رهبری اثربخش

کلید واژه ها: کوانتومی تلخیصی تحلیلی رهبری تطبیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
مطابق رویکرد کوانتومی به مدیریت، مدیران برای افزایش اثربخشی عملکرد خویش نیازمند رویکرد جدیدی به انسان، فرآیندها و اشیاءهستند که به جنبه های ذهنی، غیرمنطقی و بی نظمی رفتار خویش و زیردستانشان مربوط می شود. مدیران کوانتومی جهان مشارکتی و همیارانه را می پذیرند و به سازمان، کارکنان، ارباب رجوع و جامعه به عنوان عناصری می نگرند که بر یکدیگر اثر متقابل داشته و یکدیگر را تعریف می کنند؛ یعنی عناصر پیوسته ای که واقعیت موجود و آینده شان را هم آفرینی می کنند. در این زمینه پرسش اصلی این است که چگونه مدیریت کوانتومی می تواند رهبری اثربخش را ارتقائ دهد؟ جامعه آماری مقالاتی در بازه زمانی بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ که در حوزه رهبری اثربخش و مدیریت کوانتومی نگارش یافته اند می باشد. در این بین ۱۰ مقاله که تعدادی به رهبری اثربخش و تعدادی اندکی به دلیل نو و تازه بودن پارادایم مدیریت کوانتومی به آن پرداخته بودند انتخاب گردید. نکته اساسی آن است که مهارت های هفتگانه به عنوان الگوی مدیریت کوانتومی شامل: دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، دانستن کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، موجودیت کوانتومی در ارتقائ مهارت های رهبری اثربخش شامل: مهارت تشخیص، مهارت تطبیق، مهارت برقراری ارتباط نقش داشته اند.
۱۵.

اولویت بندی عوامل اثرگذار بر رضایتمندی مشتریان در شرکت ایران خودرو در شرایط کرونا

کلید واژه ها: اولویت بندی عوامل اثرگذار رضایتمندی مشتریان شرکت ایران خودرو شرایط کرونا AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از این مطالعه اولویت بندی عوامل اثرگذار بر رضایتمندی مشتریان شرکت ایران خودرو در شرایط کرونا می باشد. مطالعه مدنظر از نوع توصیفی و پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان شرکت ایران خودرو می باشد که خودروی خود را تحویل گرفته اند. لازم به ذکر است جامعه آماری ما محدود به نمایندگی های تهران می باشد. حجم نمونه با توجه به روش در دسترس صورت گرفته است، حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر برآورد شده است و پرسشنامه میان این افراد توزیع و پاسخ آنان تحلیل شد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی استیودنت و رتبه بندی شاخص ها با به کارگیری نرم افزار اسپرت چو یس و spss به بررسی فرضیات و سوالات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل نشان داد که شرایط فروش دارای بیشترین اهمیت می باشد.
۱۶.

بررسی حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال هیئت مدیره بازده سهام گزارش گری مالی متقلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۸
همواره دانشمندان و محققان مالی تلاش کرده اند که دیدگاه های متفاوتی از واژه تقلب برای جوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل مؤثر را تقلب را تشریح نمایند. در واقع تمامی تقلب های صورت گرفته در واحدهای تجاری از یک منبع سرچشمه می گیرد و آن هم فشارها و انگیزه های مالی می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین گزارش گری مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت مروری و از لحاظ ماهیت داده ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ بررسی شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت های ذکر شده ۱۰۶ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی و نمونه برداری به صورت عینی نیز استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارش گری مالی متقلبانه و بازده سهام رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین گزارش گری مالی متقلبانه و بازده سهام تأثیر معناداری ندارد.
۱۷.

تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر)

کلید واژه ها: مهارت های رهبری مدیران مدارس اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۸
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مهارت های رهبری مدیران مدارس بر اثربخشی عملکرد مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر)، تعیین شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه معتبر مهارت های رهبری و اثربخشی عملکرد مدارس، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیات جمع آوری شد. برای س نجش گویه های تحقیق از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و برای سنجش پایای ی از ضریب آلف ای کرونباخ اس تفاده گردیده و بدی ن منظور، نمونه ی اولیه 15 پرسشنامه، پیش آزمون شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها از آزمودنی ها، به عنوان نمونه آماری؛ اطلاعات حاصل را با استفاده از آزمون t و تحلیل همبستگی و با بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های نشان داد که؛ در سطح معنی داری دو دامنه ای، سطح معنی داری آزمون r پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری که 05/0 می باشد، کوچکتر است. رابطه معنی داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه وجود دارد پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می گردد به عبارتی بین مهارت های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر رابطه معناداری وجود دارد. در حالت کلی فرضیه پژوهش تأیید می گردد.
۱۸.

بررسی رابطه ریسک سیستماتیک، ساختار سرمایه و ارزش شرکت

کلید واژه ها: ریسک سیستماتیک ساختار سرمایه ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک، ساختار سرمایه و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از ابتدا ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۳ در بورس فعال بوده اند. در این پژوهش جهت بررسی فرضیه ها از مدل رگرسیون پانل – دیتا استفاده شده است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکتها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها مفید باشد. این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد، همچنین بین ریسک سیستماتیک و ساختار سرمایه رابطه معناداری ندارد.
۱۹.

بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی کیفیت حسابرسی ارزش شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۶
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری به علت گستردگی جامعه آماری از روش غربالگری طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی دی ها و سایت های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (spss) و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ و همچنین کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲۰.

مقایسه تطبیقی فرهنگ سازمانی شرکت های هواپیمایی و رابطه آن باکیفیت خدمات فرودگاهی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی درگیرشدن در کار سازگاری یکپارچگی مأموریت کیفیت خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۸۶
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت سازمان ها فرهنگ سازمانی است. هر سازمانی با یک نوع فرهنگ غالب به ارائه خدمات به مشتریان می پردازد؛ بنابراین هر شرکت هواپیمایی که فرهنگ سازمانی قوی تر و یکپارچه تری داشته باشد از سطح مطلوب تری از کیفیت خدمات برخوردار می باشد و رضایتمندی مشتریان و مسافران را بهتر و بیشتر کسب می نماید . در تحقیق حاضر با ارائه مدلی، رابطه بین فرهنگ سازمانی شرکت های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی آن ها موردبررسی قرارگرفته است و فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل دنیسون که شامل چهار محور اصلی درگیر شدن در کار، سازگاری، یکپارچگی و مأموریت می باشد بررسی می شود. داده های موردنیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت کاربردی، اما ازنظر تجزیه وتحلیل پرسش ها، توصیفی و همبستگی است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی شرکت های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی رابطه معناداری وجود دارد و شرکت هواپیمایی بافرهنگ مشارکتی در مقایسه با دیگر شرکت های هواپیمایی از سطح کیفیت خدمات فرودگاهی بالاتری برخوردار است.