حسن دولتی

حسن دولتی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی برمیزان ترک خدمت کارکنان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروما ترومای سازمانی ترک خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۱
تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر ترک خدمت کارکنان نظامی انجام پذیرفته که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل داده اندو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد 230 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 34 گویه که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود. جهت محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوی و استفاده از نظریات خبرگان و جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 81/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از اطلاعات جمعیت شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، ضریب رگرسیون چندمتغیره، آزمون t برابری و نابرابری واریانس ها و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین ابعاد ایجادکننده ترومای سازمانی و ترک خدمت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هریک از این عوامل متفاوت می باشد. همچنین این تأثیر بر اساس جنسیت، نوع استخدام، سنوات خدمت و پست سازمانی بر کارکنان با یکدیگر متفاوت است.
۲.

تبیین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات اقتصادمقاومتی پیامدهای اقتصادمقاومتی نظام آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف از پژوهش حاضر، تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی با روش آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مازندران در خرداد 1395 با تخصص اقتصاد و آگاه از نظام آموزش عالی بود که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. مولفه ها و شاخصهای آموزش، پژوهش و گفتمان سازی برای راهبردها، فرهنگ اقتصادی در جامعه، توسعه منابع انسانی، نظام کارای نوآوری و اختراع، زیرساخت اطلاعاتی، ارتباطی و نظام کارای تسهیلات انگیزشی برای الزامات و بهره وری سازمانی، وحدت و همبستگی ملی برای پیامدهای اقتصادمقاومتی با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. بخش کمی از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی همبستگی بود که پس از ترکیب ساز و کارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، سه پرسشنامه جهت سنجش روابط حوزه های راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی طراحی گردید. جامعه آماری شامل اساتید مدعو و سازمانی دانشگاه علوم دریایی در 1395 بود که با روش مورگان 159 نفر نمونه انتخاب شد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که راهبردهای اقتصادمقاومتی بر الزامات اقتصادمقاومتی تأثیر دارد و همچنین الزامات اقتصادمقاومتی نیز بر تحقق پیامدهای اقتصادمقاومتی تأثیر گذار است.
۳.

ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تأکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت دریایی اندیشه دفاعی- دریایی آینده پژوهی فرماندهی معظم کل قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی شامل باورهای ما در مورد چگونگی تغییر و ساخت آینده ای متفاوت در عرصه قدرت دریایی مشتمل بر چهار بخش از جمله کنترل تجارت بین الملل، توانایی بهره برداری وکنترل منابع اقیانوسی، توانمندی عملیاتی دریایی در جنگ، بهره گیری از قدرت اقتصادی دریایی به عنوان ابزار دیپلماسی و همچنین بازدارندگی و نفوذ سیاسی در زمان صلح است و اندیشه نظامی به معنی مجموعه تفکرات منسجم، دارای مبنا، مستدل، مهم و منطقی در باب امور نظامی است. این مقاله با هدف ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تأکید بر اندیشه دفاعی - دریایی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا سخنرانی ها و بیانات فرماندهی معظم کل قوا را از سال 1361-1397 که در نیروی دریایی ارتش صورت گرفته مورد بررسی قرار داده است. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Maxqda12   و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار حاصل با نرم افزار Mindmapper 2008 ترسیم گردید. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل شامل 10 محور مشتمل بر الف) اهداف دفاعی-دریایی، ب) سیاست دفاعی-دریایی، ج) دکترین (آیین) نظامی- دریایی، د) راهبرد نظامی، ه) نیروی انسانی، و) آموزش و پژوهش، ز) تجهیزات و تسلیحات نظامی، ح) ساختار و تشکیلات سازمانی، ط) لجستیک و پشتیبانی و ی) فرماندهان بود و همچنین دارای10 مقوله و 76 زیر مقوله می باشد.
۴.

تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
این پژوهش با هدف تبیین رابطه ابعاد مختلف هویت ملی و پاسخ به تهاجم فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری 800 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) و نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تعداد260 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین بعد جغرافیایی هویت ملی با پاسخ به تهاجم فرهنگی دشمن است، ولی این رابطه از نوع ضعیف است و بین بُعد فرهنگی تاریخی و بعد سیاسی هویت ملی و تهاجم فرهنگی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. هم چنین بُعد فرهنگی تاریخی هویت ملی پیش بینی کننده ی قوی تری نسبت به بعد سیاسی هویت ملی در پاسخ به تهاجم فرهنگی است.
۵.

بررسیِ تأثیرِ گرایش به چابکی سازمانی و غلبه بر اینرسی سازمانی با میانجی گریِ کاهش تنبلی اجتماعیِ کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی سازمانی اینرسی سازمانی تنبلی اجتماعی دانشگاه علوم دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
تحقیق حاضر باهدف بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مؤلفه های چابکی سازمانی به عنوان یک راهبرد جهت غلبه بر اینرسی سازمانی و با میانجی گری تنبلی اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. این مقاله ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل داده اند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود، که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از چابکی سازمانی و تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی و همچنین از مسیر چابکی سازمانی از طریق متغیر میانجی تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی معنادار بوده و روابط بین آن ها تائید می شود، و می توان نتیجه گرفت: سرمایه گذاری بر قابلیت های چابکی سازمانی در کنار کاهش تنبلی اجتماعی منجر به کاهش اینرسی سازمانی می گردد.
۶.

تأثیر منبع یابی راهبردی بر پایداری زنجیره تامین نظامی با رویکرد نوآوری باز (موردمطالعه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منبع یابی راهبردی لجستیک نظامی نوآوری باز پایداری زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف: در عصر حاضر سازمانهای موفق به دنبال کسب مزیت رقابتی پایدار می باشند و صاحبنظران مدیریت تامین منابع سازمانی به منظور حداکثر نمودن سودآوری و رفاه اجتماعی و در عین حال حداقل نمودن تأثیرات زیست محیطی در فرایندهای لجستیک و زنجیره تامین، رویکرد ایجاد پایداری در عملیات تامین را برگزیدند، ارتش ج.ا.ا نیز به منظور تقویت سیستم لجستیکی و پشتیبانی رزمی خود ناگزیر به اتخاذ رویکردهای نوآورانه می باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد نوآوری باز و تکنیک منبع یابی راهبردی در پایداری زنجیره تامین نظامی می باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ارشد شاغل در مبادی لجستیکی نداجا به تعداد 82 نفر می باشد برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه شامل 3 پرسشنامه منبع یابی راهبردی، پایداری زنجیره تامین و نوآوری باز استفاده شد، روایی آن بر اساس روایی صوری و روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ، برابر با 87/0 (منبع یابی راهبردی)، 91/0 (پایداری زنجیره تامین) و 99/0 (نوآوری باز) می باشد. تحلیل داده ها کمی در بخش آمار توص یفی با استفاده از نرم افزار SPSS و EXLE و آم ار اس تنباطی با روش معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی و بوسیله از نرم افزار Smart PLS.3 انجام شد. روایی و پایایی سازه نیز در حد مناسب ارزیابی گردید. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی بر پایداری زنجیره تامین و نوآوری باز تاثیر مثبت و معنا داری دارد و نیز نوآوری باز بر پایداری زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
۷.

تأثیر روایتگری سازمانی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی روایتگری سازمانی سازمان روایتگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پدیده روایتگری سازمانی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی انجام پذیرفته که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی<sup>(ره)</sup> تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان 230 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های محقق ساخته روایتگری سازمانی و پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) بود که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. برای محاسبه روایی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده از نظرات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 85/0 و 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از اطلاعات جمعیت شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مؤلفه های روایتگری سازمانی و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هر یک از این عوامل متفاوت است.
۸.

شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۷۷
زمینه و هدف: سازمان هایی که با رقابت سختی در بازارهای جهانی مواجهند، از سرمایه گذاری بر پروژه های تحقیق و توسعه جهت حفظ برتری و برونسپاری این پروژه ها با سامانه های پیچیده استفاده می نمایند. بر این اساس این مقاله با هدف شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده انجام شد. روش شناسی: روش شناسی این مقاله از نظر هدف کاربردی و بصورت آمیخته بود.گردآوری اطلاعات در بخش کیفی در دو مرحله به صورت فراترکیب شاخص ها شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی در بین 15 نفر از خبرگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد پایش قرار گرفتند در بخش کمی تعداد  205 نفر از کارکنان و مدیران با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها در این مرحله تحلیل عاملی اکتشافی بود. یافته ها: عوامل موثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ عوامل ساختاری، استراتژیک، مدیریت تأمین کنندگان، مالی. نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر برونسپاری در سازمان های با ویژگی های فناوری بالا بعنوان بخشی از استراتژی محسوب می شود که می بایست بسترهای استفاده از آن شناسایی شود که در این مقاله این عوامل برای سازمان نیروی دریایی شناسایی گردید.
۹.

تأثیر آموزش های مجازی بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی استرس روانی در طول دوره بیماری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی آموزش مجازی استرس روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۲
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش های مجازی بر عملکرد تحصیلی با نقش متغیر تعدیل کننده استرس روانی در طول دوره بیماری کرونا انجام شد. از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری،مشتمل بر 130 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهر 1399 الی خرداد 1400 بود که به صورت مجازی در کلاس های آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) شرکت داشتند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و  حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان تعداد 97 نفر بود ابزار گردآوری داد ها  مشتمل بر سه پرسشنامه است که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بودند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق رگرسیون خطی تحلیل مسیر و روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزا و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و علاوه بر این نقش تعدیل کننده استرس روانی بر رابطه بین آموزش مجازی و عملکرد تحصیلی  نیز معنادار بود بطوریکه با افزایش استرس میزان تأثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی کاهش و با کاهش استرس میزان این تاثیرگذاری افزایش داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان