جلیل فتحی

جلیل فتحی

مدرک تحصیلی: استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

تأثیر آموزش راهبردهای خواندن زبان دوم بر عملکرد درک مطلب و اضطراب خواندن زبان آموزان ایرانی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خواندن زبان دوم بر مهارت درک مطلب و اضطراب خواندن زبان آموزان نوجوان ایرانی می پردازد. بدین منظور، 48 زبان آموز نوجوان ایرانی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (تعداد 28 نفر) و گروه کنترل (تعداد 23 نفر) قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح شبه آزمایشی، گروه آزمایش به مدت یک ترم، آموزش راهبردهای خواندن در زبان دوم را دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل به روش معمول و بدون آموزش راهبردهای خواندن مورد آموزش قرار گرفت. هر دو گروه قبل و بعد از دوره آموزش، از نظر میزان درک مطلب و اضطراب خواندن سنجش شدند. به منظور ارزیابی عملکرد درک مطلب و اضطراب خواندن شرکت کننده ها به ترتیب از دو آزمون بخش خواندن انگلیسی مقدماتی کمبریج (CPET) و مقیاس اضطراب خواندن زبان خارجی (FLRAS) ، قبل و بعد از دوره آموزش به منزله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این بود که بعد از دریافت آموزش راهبردها، عملکرد درک مطلب زبان آموزان گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل بود. به علاوه، نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خواندن، میزان اضطراب خواندن شرکت کنندگان را کاهش داد. در پایان، درباره پیامدهای آموزشی یافته های این پژوهش بحث شد.
۲.

The Effect of Reading Strategy Instruction on Reading Self-efficacy and Reading Attitudes: A Case of Young Female Iranian EFL Learners

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
The literature on foreign language reading instruction has witnessed a significant bulk of research reporting the effectiveness of strategy instruction in improving reading outcomes. However, few studies have investigated the effects of reading strategy instruction on reading affective variables among young English as a Foreign Language (EFL) learners. The aim of this study was to investigate the effect of teaching second language (L2) reading strategies on young Iranian EFL learners’ reading self-efficacy and reading attitudes. To this end, a sample of 48 Iranian EFL learners, aged 11-13, was recruited through convenience sampling and randomly assigned to an experimental group (N = 25) and a control group (N = 23). Using a quasi-experimental design, the researchers employed an experimental group that received a 12-week reading strategy instruction and a control group that were taught with the regular method without any strategy instruction. The Reading Self-Efficacy Questionnaire (RSEQ) and Reading Attitude Questionnaire (RAQ) were administered to measure the reading self-efficacy and reading attitudes of the participants as pre-test and post-test of the study. The strategy instruction intervention for the present study was based on Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA). The findings of the study indicated that the learners in the experimental group significantly outperformed those of the control group in terms of L2 reading self-efficacy. However, it was revealed that there was no significant difference between the reading attitudes of the two groups at the end of the semester. Overall, it may be concluded that EFL practitioners can incorporate teaching of reading strategies into their classrooms in order to help learners to gain both confidence and competence to address reading tasks more effectively.
۳.

Second Language Writing Through Blogs: An Investigation of Learner Autonomy

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
Employing an explanatory sequential design, the present study investigated the effect of English as a Foreign Language (EFL) blog-mediated writing instruction on the students’ learner autonomy. A number of 46 learners who were the students of two intact classes were randomly assigned to control and experimental groups. Over a 16-week semester, the control group students (n=21) were taught based on regular in-class writing instruction and the students in the experimental group (n=25) made use of blogs in addition to the traditional in-class writing instruction. The data were collected through administering a learner autonomy instrument, consisting of metacognitive, cognitive, social, and affective components, and conducting semi-structured interviews. The results of both quantitative and qualitative data revealed that the blog-mediated writing instruction contributed to enhancing learner autonomy of the participants. More specifically, the students who experienced blog-mediated writing activities showed improvement in metacognitive and cognitive components of learner autonomy. The findings offer significant implications for EFL teachers.
۴.

تاثیر آموزش استراتژی محور بر عملکرد نگارش و یادگیری خود سامان در زبان دوم

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۲۸
این پژوهش، تأثیرات آموزش استراتژی محور را در یک کلاس نگارش زبان دوم بر روی عملکرد نگارشو یادگیری خودسامانمورد بررسی قرار داد. به همین منظور، یک نمونه چهل و نه نفری از زبان آموزان ایرانی به کارگرفته شدند. شرکت کنندگان پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی و در دو کلاس دست نخوردهبودند. در راستای هدف های مقاله حاضر، یک دوره آموزش استراتژی های فراشناختی به مدت شانزده هفته در کلاس نگارش زبان انگلیسی گروه آزمایش (تعداد=26) گنجانده شد. دانشجویان حاضر در گروه کنترل (تعداد=23) موردِ آموزش نگارش سنتی و همیشگی قرارگرفتند. داده های گردآوری شده با آزمون تی نمونه های وابستهو تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تغییرات چشمگیری در پیوند با عملکرد نگارش و یادگیری خودسامان دانشجویان گروه آزمایش وجود دارد. به طور کلی، این مطالعه شواهد تجربی محکمی را در پیوند با آموزش استراتژی محور در افزایش توانایی نگارش زبان دوم و یادگیری خودسامان دانشجویان ارائه می دهد. یافته های مقاله حاضر، کاربردهای آموزشی و نظری برای نظریه پردازان و مدرسان به همراه دارد.
۵.

Literature as a Medium to Foster Critical Thinking: A Case Study of an Iranian EFL Classroom

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۰
As far as teaching English as a foreign language is concerned, the role of literature as a medium to enhance language learning or to promote other cognitive and affective variables has been quite contentious. Over the last three decades, however, some practitioners and second language scholars have resurrected literature as an effective vehicle to teach the second or foreign language. As an attempt to shed more light on the use of literature in English Language Teaching (ELT), the present study investigated the role of literature as a medium to foster critical thinking among English as a Foreign Language (EFL) students. In so doing, a sample of 39 intermediate Iranian EFL students who were the students of two intact classes were recruited. They were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group (n=18) were required to read unabridged, authentic short stories written by literary figures whereas control group students were provided with abridged and simplified texts and short stories. A validated scale of critical thinking was administered as the pre-test and the post-test before and after the treatment. The results of a one way ANCOVA revealed that the experimental group outperformed the control group on the post-test of critical thinking, suggesting that use of literary texts has been effective in enhancing the level of critical thinking among Iranian EFL students. The findings of the study have pedagogical implications for ELT theorizers and practitioners.
۶.

Teacher Self-Efficacy and Reflection as Predictors of Teacher Burnout: An Investigation of Iranian English Language Teachers

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۱
In modern education, teachers are regarded as a central and focal part of educational systems and are responsible in the development of education. It should be mentioned that teachers have an influential role in planning and offering an effective and significant educational program. The significant role of teacher-related variables in affecting teachers’ performance and learning outcomes of students has been widely acknowledged in various educational contexts. Therefore, the investigation of teacher variables has received research attention in English as a Foreign Language (EFL) context. To contribute to this line of research, the current study was set to investigate the role of teacher reflection and self-efficacy in predicting burnout among Iranian EFL teachers. To this end, three validated scales measuring these variables were administered to a number of 171 male and female teachers. As for the data analysis, Structural Equation Modeling was utilized to test the hypothesized model of the constructs. The results indicated that teacher reflection accounted for 12.1% of the variance, and teacher self-efficacy accounted for 25.2% of the variance in burnout. Although both variables had a unique effect on teaching burnout, teacher self-efficacy turned out to be a stronger predictor of burnout. Concerning the implications, teacher education programs may pay more serious attention to teacher self-efficacy and reflection as they proved to play a significant role in reducing teacher burnout.
۷.

Examining the Effects of Writing Instruction through Blogging on Second Language Writing Performance and Anxiety

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۰
This study investigated the effects of blog-mediated instruction on English-as-a-foreign language (EFL) learners’ writing performance and anxiety. In addition, it aimed to probe into the EFL learners’ attitudes towards blog-mediated writing instruction. The participants of the study included forty-six Iranian EFL learners from two intact university classes, who were randomly assigned to the Control Group (N = 21) and the Experimental Group (N = 25). Over a 16-week university semester, the Control Group was taught using traditional writing instruction while the Experimental Group was taught using a blog-mediated writing course. The data were collected through two timed writing tasks, Second Language Writing Anxiety Inventory (Cheng, 2004), and semi-structured interviews. The results indicated that, although both groups benefited from their writing sessions, there was a significant difference in the positive effects of blog-mediated and traditional writing instruction on L2 writing performance, showing that the Experimental Group had a better performance on the posttest writing performance task than the Control Group. The results also revealed that the blog-mediated course reduced the participants’ L2 writing anxiety in the Experimental Group while traditional instruction did not have positive effects on reducing L2 writing anxiety in the Control Group. The data from semi-structures interviews indicated that the interviewees from the Experimental Group were generally positive about the blog-mediated writing course, with little skepticism and negativism echoed about the course. The findings offer significant implications for theory and practice on L2 writing instruction.
۸.

The Effect of Use of Native-accent and Non-native Accent Materials on the Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension: An EIL Perspective

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۱
The present study sought to investigate the differential effect of using native-accent and non-native accent materials on the Iranian English as a Foreign Language (EFL) learners’ listening comprehension. To this purpose, 60 primary EFL Iranian learners participated in the study. The participants were randomly divided into a control group (N=30) and an experimental group (N=30). First, a Quick Placement Test which consisted of vocabulary, grammar, and reading items was administered in order to ensure the homogeneity of participants. As the intervention of the study, the control group was provided with the listening materials accompanied by the use of their native-accent audio files, whereas the experimental group was exposed to the same listening tasks and materials which were pronounced by the non-native teacher. The experimental intervention lasted for six forty-minute sessions. To collect the data, the listening component of Pearson Test of English General (PTE General) was used as the pre-test and the post-test to measure listening comprehension of the participants. The results indicated that using non-native accent listening materials was more effective than using native-accent materials in enhancing listening comprehension of the EFL learners. These findings were discussed in the light of English as an International Language (EIL) debate and the theory of inter-language speech intelligibility benefit.
۹.

اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۹
ابزارهای مبتنی بر وب و اپلیکیشن هایی که پتانسیل لازم جهت افزایش انگیزه و تعامل میان زبان آموزان را دارند، توجهات زیادی را در میان جامعه ی آموزش زبان انگلیسی به خود جلب کرده اند. یکی از جدیدترین تکنولوژی های مبتنی بر وب که برای اهداف آموزشی به کار گرفته شده است مودل است که یک محیط یادگیری مجازی با منبع آزاد است. با توجه به اهمیت تکنولوژی به طورکلی و نادر بودن مطالعات مربوط به استفاده از مودل در آموزش زبان دوم، این مقاله با استفاده از یک پژوهش کمی و در قالب یک طرح شبه آزمایشی به بررسی تأثیر آموزش زبان دوم با کمک مودل بر توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای 46 نفری از زبان آموزان دو کلاس رشته ی زبان انگلیسی در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران (واحد تهران شمال) به عنوان شرکت کنندگان پژوهش استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانشجویان گروه آزمایش (25 نفر)، از یادگیری ترکیبی بهره مند گردیدند که در آن مودل به آموزش درون کلاسی اضافه گردید، درحالی که دانشجویان گروه کنترل (21 نفر) فقط با همان روش سنتی آموزش درون کلاسی آموزش دیدند. این پژوهش در طول یک ترم به مدت 16 هفته انجام گرفت. تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که عملکرد درک مطلب گروه آزمایش در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته ها می تواند پیامد های قابل توجه نظری و کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم داشته باشد.
۱۰.

Collective teacher efficacy, teacher self-efficacy, and job satisfaction among Iranian EFL Teachers: The mediating role of teaching commitment

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۱
A significant research base has increasingly substantiated that teachers are among the most significant players affecting student achievement in second language classrooms. As a result, teacher-related variables have enjoyed much research attention over the recent decades in both mainstream education and English Language Teaching (ELT). Likewise, the present study was set to test a structural model of collective teacher efficacy, teacher self-efficacy, job satisfaction, and teaching commitment, and specifically to examine the hypothesis that teaching commitment mediates the effects of collective teacher efficacy and teacher self-efficacy on job satisfaction. Using a sample of 312 Iranian EFL teachers, structural equation modeling (SEM) was conducted to establish the structural model. The findings of a confirmatory factor analysis (CFA) confirmed the fitness of both the employed scales and the structural model.  The findings and implications of the present study are finally discussed.
۱۱.

تأثیر آموزش راهبردمحور بر خودکارآمدی و اضطراب مهارت نگارش در بین زبان آموزان ایرانی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیرات آموزش راهبردهای نگارش[1] در زبان دوم بر خودکارآمدی نگارش[2] و اضطراب مهارت نگارش[3] در بین زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور، چهل و نه دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دو کلاس دست نخورده[4] به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای تحقق اهداف پژوهش حاضر، دانشجویان گروه آزمایش (تعداد=26) به مدت یک ترم (12 جلسه آموزشی) آموزش راهبردهای نگارش زبان انگلیسی را دریافت نمودند، درحالی که دانشجویان گروه کنترل (تعداد=23) به روش معمولی و بدون دریافت آموزش راهبردی مورد آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، مقیاس خودکارآمدی مهارت نگارش در زبان دوم و مقیاس اضطراب نگارش در زبان دوم استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردمحور[5] در کلاس نگارش زبان انگلیسی به طور معناداری میزان خودکارآمدی نگارش زبان آموزان را افزایش داده است. همچنین، مشخص شد که سطح اضطراب نگارش شرکت کنندگان گروه آزمایش پس از دریافت آموزش راهبردهای نگارش به طور قابل توجهی کاهش یافته است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر برای زبان آموزان، مدرسان و پژوهشگران مفید و کارآمد است.
۱۲.

Iranian EFL teachers' willingness to implement postmethod pedagogy: A mixed methods study

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۰
The aim of this study was to investigate the Iranian English as a Foreign Language (EFL) teachers' willingness to implement postmethod pedagogy in the Iranian context. In so doing, a mixed methods approach was employed in which first a validated postmethod questionnaire was administered to a nationally representative sample of 711 Iranian EFL teachers. Then, a series of focus group discussions and individual interviews with 30 teachers were carried out in the qualitative phase of the study. The findings of quantitative data analyses revealed that the Iranian EFL teachers were not willing to implement postmethod principles in their classrooms. Furthermore, the result of the content analysis for the qualitative phase indicated that Iranian EFL teachers do not implement any particular method in the strict sense of the word. Moreover, the teachers mentioned knowledge and experience of teachers; lack of adequate teacher training program; time and financial constraints of teachers; idealistic nature of postmethod; resistance of language institutes; little support of textbook developers; and cultural tradition as the impediments to the implementation of postmethod pedagogy in Iran. Finally, the theoretical and practical implications of this study are discussed.
۱۳.

The Investigation of the Perspectives of Iranian EFL Domain Experts on Postmethod Pedagogy: A Delphi Technique

کلید واژه ها: آموزش زبان انگلیسی تکنیک دلفی پست متد particularity possibility practicality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
پس از معرفی آموزش پست متد توسط کوماراوادیولو به همراه سه اصل particularity, possibility) و practicality) ، توجه زیادی به این مفهوم به اصطلاح ""عصر پست متد"" و مناسب و کافی بودن آن در برآورده کردن نیازهای زبان آموزان در عصر جدید مبذول شد. این وضعیت یک بحث داغ هم در میان جامعه آموزش زبان انگلیسی در ایران بوجود آورد. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه متخصصین ایرانی آموزش زبان انگلیسی در مورد آموزش پست متد بود. بدین منظور از تکنیک دلفی جهت رسیدن به اتفاق نظر در میان متخصصین استفاده شد. شرکت کنندگان تحقیق حاضر 21 متخصص در حوزه آموزش زبان در ایران بودند. روش دلفی یک روش نسبتا سریع برای رسیدن به اتفاق نظر در میان شرکت کنندگان بود. سه مجموعه داده از طریق سه روند دلفی با همان نمونه شرکت کنندگان جمع آوری شد. نتایج این مطالعه شک وتردید زیادی را هم در مورد متد و هم پست متد بر می انگیزد. نتایج نشان داد که نظام آموزش زبان در ایران هرگز متد را به معنی واقعی کلمه تجربه نکرده است و آنچه که ما آن را به عنوان متد می شناسیم یک رویکرد التقاطی بوده است که هر معلمی بر اساس سلیقه خود آنرا اتخاذ کرده است. به علاوه نتایج تکنیک دلفی نشان داد که آموزش پست متد با سه اصلش در محیط ایران قابل پیاده شدن نیست. درپایان پیامدهای نظری و عملی این مطالعه مورد بحث قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان