مطالب مرتبط با کلید واژه " اضطراب خواندن "


۱.

ارتباط بین کمال گرایی، اضطراب و دست یافت مهارت خواندن در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه ای در روان شناسی یادگیری زبان

کلید واژه ها: کمال گراییروان شناسی زبانانگلیسی به عنوان زبان خارجیاضطراب خواندندست یافت خواندن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها روان شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۲۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
این مطالعه به بررسی ارتباط بین کمال گرایی، اضطراب خواندن و دست یافت خواندن در زبان انگلیسی می پردازد. در این راستا، 134 دانشجوی کارشناسی رشتة زبان انگلیسی پرسشنامه های مرتبط با کمال گرایی و اضطراب خواندن را تکمیل کردند. نمرات پایان ترم دانشجویان در درس خواندن و درک مفاهیم نیز به عنوان معیار دست یافت آن ها در خواندن زبان انگلیسی مورد توجه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان سه بعد کمال گرایی تنها کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کنندة معناداری برای اضطراب خواندن و دست یافت خواندن است. همبستگی منفی معناداری نیز بین اضطراب خواندن و دست یافت خواندن به دست آمد. نتایج این مطالعه محققان را بر آن داشت تا در ارتباط بین کمال گرایی و دست یافت خواندن نقشی میانجی برای اضطراب خواندن قائل شوند. بدین ترتیب مدلی فرضی از ارتباط بین سه متغیر کمال گرایی، اضطراب خواندن و دست یافت خواندن ارائه شد که می تواند الهام بخش پژوهش های آینده باشد.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی تاثیر تکنیک آموزش گروهی راهبردی خواندن بر کاهش اضطراب خواندن زبان آموزان (The Effect of Modified Collaborative Strategic Reading on EFL Learners' Reading Anxiety)

کلید واژه ها: یادگیری مشارکتیاضطراب خواندنآموزش استراتژی خواندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
مطالعه حاضر تلاشی برای بررسی اثربخشی یک روش آموزش خواندن به نام خواندن گروهی استراتژیکی اصلاحی - -MCSR در کاهش اضطراب خواندن ​​زبان آموزان متوسط زبان انگلیسی بود. بر اساس یک طرح پیش آزمون و پس آزمون، MCSR با 64زبان آموززبان انگلیسی در سطح متوسط ​​انجام شد. آنها با توجه به MCSR بیش از دو و نیم ماه آموزش خواندن EFL دریافت کردند . پرسشنامه ای به نام EFLRAI در پیش آزمون و پس آزمونبه گروه ارائه شد. نتایج کمی نشان داد که دانش آموزان شرکت کننده دستاوردهای قابل توجهی در کاهش اضطراب خواندن را نشان داد ند. این مطالعه درک مارا نسبت به تاثیرگزاربودن روش MCSR بیشتر کرده و همچنین تاثیر استفاده از استراتژیهایی مانند MCSR را در غلبه بر مشکل بزرگ اضطراب خواندن در بین دانش آموزان EFL را شرح داد . معلمان توجهشان را از استفاده از روشهای سنتی تدریس مهارت ضروری خواندن به روشهای مدرن مانند MCSR تغیر دادند تا اضطراب و استرس دانش آموزانشان در خواندن را کاهش دهند.