محمد دادرس

محمد دادرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۲.

ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی معلمان مدارس ابتدایی تربیت بدنی کتاب کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۶
هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کارتربیت بدنی (راهنمایتدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در بودند که همگی آنها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و اساتید مدیریت ورزشی برای تحقیق حاضراستفاده شد.پایایی پرسشنامه پس از اجرای آزمایشی با محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ 92/0 حاصل شد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که معلمان در امر تدریس درحد کمی ازکتاب استفاده می کنندومعلمان مرد بیشترازمعلمان زن ازکتاب استفاده می کنند وهمچنین معلمان لزوم ایجاد تغییراتی را درکتاب موردتاکیدقراردادند.همچنین معلمان به کمبودامکانات درمدارس که مانع استفاده ازکتاب میشود، اشاره داشتند.
۳.

ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی (1) در دانشگاه های دولتی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی دانشجو زمان تربیت بدنی اثربخشی آموزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
زمان یکی از مؤلفه های اثربخشی آموزش در برگزاری درس تربیت بدنی است. هدف تحقیق حاضر بررسی تناسب زمان درس تربیت بدنی عمومی (1) با میزان اثربخشی آموزش این درس و رابطه آن با اثربخشی مؤلفه های آموزش بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود و داده ها به شکل میدانی جمع آوری شد. جامعه تحقیق شامل مربیان و استادان دانشگاه های تهران به تعداد 82 نفر بود که به آموزش درس تربیت بدنی عمومی اشتغال داشتند و به شکل کل شمار در تحقیق حضور یافتند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی و پایایی (77/0=α) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان زمان اختصاص یافته به درس تربیت بدنی در هر جلسه و در طول ترم تناسبی با محتوا، روش تدریس، اهداف درس و نوع ارزشیابی درس ندارد و تنها با مؤثر بودن بازخور ارائه شده و ارزشیابی پس از هر مبحث درسی تناسب داشت. تدوین محتوا و سرفصل درس تربیت بدنی عمومی باید با توجه به زمان اجرای این درس تناسب یابد و نیز تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس محدود شود تا امکان بهره برداری بهتر از کلاس در زمان معین شده و سرفصل های مشخص فراهم شود.
۴.

تدوین استانداردهای مهارت گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش زبان فارسی گوش دادن سخن گفتن دوره اول ابتدایی استاندارد مهارت‏های زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
هدف پژوهش شناسایی و تدوین استانداردهای مهارت گوش دادن و سخن گفتنِ دوره اول ابتدایی است. اجرای این تحقیق کیفی است در دو بخش انجام شد: ابتدا با مطالعه پیشینه برنامه درسی سایر کشورها استاندارد مهارت های زبانی استخراج شد. سپس با برگزاری جلسات گروه کانونی استاندارد آموزش مهارت های زبان فارسی تدوین شد. محتوای مورد بررسی، برنامه درسی کشورهای پیشرفته بود و برنامه درسی واشنگتن، جرجیا و انگلستان انتخاب شد. نتایج طرح نشان داد در آموزش زبان فارسی با توجه به سه مؤلفه ساختار، محتوا و کاربرد کریستال (1987) و لاهی (1988)، می توان مهارت زبانی گوش دادن و سخن گفتن را به خرده مهارت های پردازش شنیداری، دستورآگاهی، گفتمان و التذاذ ادبی تقسیم کرد. با آموزش این خرده مهارت ها در پایان دوره اول ابتدایی دانش آموزان به توانش ارتباطی دست خواهند یافت؛ به بیان دیگر کسب این توانایی به معنی ایجاد توانش دستوری، توانش اجتماعی و توانش راهبردی هایمز (1972) و کنل و سواین (1980) خواهد بود.  
۵.

نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش جهان در دوران عالم گیری کرونا در اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار چهره معروف ورزش کووید-19 عالم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش بر تغییر رفتار مردم در دوران عالم گیری کرونا بود. برای انجام این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. انتخاب جامعه تحقیق که عبارت بودند از ورزشکاران نخبه جهان و چهره های معروف ورزش با استفاده از رتبه بندی مشاهیر ورزشی ایی اس پی ان، و همچنین وب سایت بازی های المپیک و پارالمپیک، و المپیک جوانان و همچنین وب سایت های کمیته های ملی المپیک 205 کشور استفاده گردید (8000 =N). حجم جامعه نمونه مطابق جدول تعیین حجم نمونه کرجسای- مورگان 367 نفر بود و برای پیشگیری از ریزش تعداد نمونه، 400 ورزشکار با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با جمعیت ورزشکاران هر کشور بطور تصادفی انتخاب شدند. تمام صفحات ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک بررسی شد. به این ترتیب 511 صفحه طی 21 ژانویه تا 19 آوریل 2020 بررسی شد و در کل، 2315 پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده نقش های پنجگانه ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام در قالب مربی ورزش، مربی سبک زندگی، مربی مهارت های اجتماعی، مربی بهداشت و ناظران ساکت و بی تفاوت بود. با شناخت نحوه اثرگذاری ورزشکاران در بحران کرونا می توان در برنامه ریزی آتی سازمان ها برای بهره برداری از پتانسیل ورزشکاران در تأثیرگذاری بر رفتار جامعه اقدام کرد.
۶.

ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان: مقایسه دانشکده های فنی مهندسی یک دانشگاه جامع و یک دانشگاه صنعتی در تهران

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۱
ارزیابی درونی به عنوان مرحله نخست الگوی اعتبارسنجی، بر گروه آموزشی متمرکز است و سایر ابعاد خدمات دانشگاهیهمچون کتابخانه، خدمات رایانه ای و ... را دربر نمی گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی خدماتی است که با عنوان خدمات دانشگاهی در دانشکده یا دانشگاه به دانشجویان ارائه می شود. خدمات یادشده در این پژوهش در پنج حیطه «خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات و کتابخانه»، «تعامل»، «فضای فیزیکی و خدمات رفاهی»، «خدمات اداری دانشکده» و«فرایند تدریس یادگیری» موردارزیابی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی یک دانشگاه جامع و یک دانشگاه صنعتی است که از هر دانشگاه به روش تصادفی طبقه ای تعداد 180 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته 86 گویه ای در 5 بعد نام برده، با ضریب آلفای کرونباخ 96/0درصد استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که: 1) وضع موجود کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشکده های فنی با انتظارات دانشجویان فاصله زیادی دارد؛ و 2) میزان رضایت دانشجویان دانشگاه جامع و دانشگاه صنعتی در مؤلفه های مختلف تفاوت آماری معنا داری دارد. درواقع، از میان مؤلفه های کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاه جامع، بالاترین میانگین به مؤلفه «تعامل» و کمترین میانگین به مؤلفه «خدمات اداری» مربوط می شود و در دانشگاه صنعتی بالاترین میانگین به مؤلفه «تعامل» و کمترین میانگین به «خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات و کتابخانه» مربوط است. همچنین، باتوجه به یافته ها، پیشنهاداتی برای بهبود خدماتی دانشگاهی ارائه شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان