آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

شناخت و ارزیابی کیفیت محیطی جاذبه ها و ترجیحات گردشگران در راستای توسعه شهری و ارتقاء حضور گردشگران اهمیت بسزایی دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت پراکنش فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل، به ارزیابی و رتبه بندی مناطق پنج گانه شهر اردبیل از منظر شاخص های کیفیت محیطی جاذبه های گردشگری از دیدگاه گردشگران پرداخته است. پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر پارادایمی در زمره پژوهش های کمی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای )مصاحبه و پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر؛ گردشگران مناطق پنج گانه شهر اردبیل است. حجم نمونه از فرمول کوکران جهت تکمیل پرسشنامه ها 384 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها؛ در گام اول با بررسی پراکنش فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل؛ از نرم افزار (GIS) از استفاده گردید. در گام دوم، تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه گردشگران (با پایایی 738/0 در ضریب آلفای کرونباخ و روایی 721/0؛ روش فرم موازی) با نرم افزار SPSS و بررسی تفاوت رتبه معناداری معیارهای کیفیت محیطی شهر اردبیل از طریق آزمون فریدمن تحلیل شد. همچنین، سنجش و رتبه بندی مناطق پنج گانه شهر اردبیل از نظر شاخص های کیفیت محیطی جاذبه های گردشگری با استفاده از تکنیک Vikor در نرم افزارEXCEL انجام شده است. نتایج بررسی تفاوت رتبه عوامل کیفیت محیطی جاذبه های گردشگری در شهر اردبیل نشان داد که بطور کلی شاخص خدمات عمومی شهری با میانگین عددی 00/4 رتبه اول و شاخص محیط زیست شهری با میانگین عددی 87/3 رتبه دوم را از نظر بازدیدکنندگان دارد. همچنین؛ در بحث رتبه بندی مناطق پنج گانه شهر از نظر شاخص های کیفیت محیطی جاذبه های گردشگری؛ نابرابری وجود دارد؛ بطوریکه عناصر و جاذبه های منطقه دو که بیشتر از نوع طبیعی- تفریحی هستند؛ با مقدار عددی صفر در الویت اول و بالاترین رتبه هستند و جاذبه های منطقه چهار با مقدار عددی 752/0 در در پایین ترین رتبه و اولویت آخر از نظر گردشگران قرار دارند که این یافته ها، راهنمای مناسبی جهت آسیب شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب توسعه شهری محدوده مورد مطالعه با محوریت گردشگری خواهد بود.

Assessing and ranking the environmental quality of tourist attractions, Case study: Ardabil city

Recognizing and evaluating the environmental quality of tourist attractions and preferences is very important for urban development and promoting the presence of tourists. In the present study, while examining the spatial distribution of tourism elements in Ardabil, it has evaluated and ranked the five regions of Ardabil in terms of environmental quality indicators of tourist attractions from the perspective of tourists. Research in terms of purpose; Applied, in terms of descriptive-analytical nature and in terms of paradigm is among the quantitative research. The method of collecting field and library information is (interview and questionnaire). The statistical population of the present study; Tourists in the five regions of Ardabil. The sample size of Cochran's formula to complete the questionnaires was calculated 384 people and distributed by random sampling method. In order to analyze the data; In the first step, GIS software was used to study the spatial distribution of tourism elements in Ardabil. In the second step, the results of the tourists questionnaire (with reliability of 0.738 in Cronbach's alpha coefficient and validity of 0.721; parallel form method) were performed with SPSS software and the difference between the significant rank of environmental quality criteria in Ardabil through Friedman test was performed. Were analyzed. Also, the assessment and ranking of the five regions of Ardabil in terms of environmental quality indicators of tourist attractions has been done using the Vikor technique in EXCEL software. The results of the study of the difference in the ranking of environmental quality factors of tourist attractions in Ardabil showed that in general, the urban public services index with an average of 4.00 has the first rank and the urban environment index with the average of 3.87 has the second rank in terms of visitors. also; In the discussion of ranking the five regions of the city in terms of environmental quality indicators of tourist attractions; There is inequality; So that the elements and attractions of Zone 2, which are more of a natural-recreational type; With a numerical value of zero, they are in the first and highest rank, and the attractions of region four with a numerical value of 0.752 are in the lowest rank and last priority in terms of tourists. These findings are a good guide for pathology, policy and planning. Appropriate planning of urban development will be the study area with a focus on tourism.

تبلیغات