آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

تالابها از مهمترین اکوسیستمهای زمین هستند و حفاظت از آنها امکان بهره برداری معقول و پایدار از آنها را فراهم می آورد. ضرورت حفاظت از مح یط زیس ت موض وعی مش ترک در حقوق داخلی و بین المللی است و اعلامیه استکهلم از اولین اسنادی است که صراحتاً بر این نکته تأکید می نماید. حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه ی عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر است. متاسفانه این تالاب به واسطه فعالیت های توسعه ای پیرامون آن، با تهدید جدی روبرو است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشد، این است قواعد بین المللی مربوط به حفاظت از تالاب بین المللی شادگان چیست؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی قواعد بین المللی در مورد حفاظت از تالابها و تالاب بین المللی شادگان در معاهده رامسر مورد تاکید قرار گرفته است. و نتایج نشان می دهد حفاظت از تالابها مطابق کنوانسیون رامسر به عنوان قدیمیترین معاهده بین المللی برمبنای اصل همکاری دولتها با تأکید بر یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست یعنی اصل حفاظت از محیط زیس ت. طبق اصل پنجاه قانون اساسی در جمهوری اسلامی، و نهادهای غیر دولتی نسبت به حفاظت از تالاب شادگان پرداخته می شود.

International Environmental Legal Study of Wetland Protection with Emphasis on Shadegan International Wetland

Wetlands are among the most important ecosystems on earth, protection of which enables the reasonable and sustainable use of them. Environmental protection is a common ground between municipal and international laws, and the Stockholm Declaration of 1972 is one of the first documents explicitly emphasizing the point. Environmental protection by which the present and future generations should have an improving social life is considered a public duty. Therefore, economic and other activities concomitant of environmental pollution and irreparable damage to environment are forbidden. Shadegan International Wetlands are a series of ponds registered in the Ramsar Convention, which are under a serious threat due to the surrounding development activities. This research attempts to figure out the international rules concerning the protection of Shadegan International Wetlands. This was a descriptive-analytical study with the aim of investigating the international rules on protection of wetlands, particularly the Shadegan International Wetlands, in the Ramsar Convention. The results indicated that according to the Ramsar Convention as the oldest international treaty, wetlands are protected based on the principles of international cooperation focusing on one of the rules of the International Environmental Law, i.e. the principle of environmental protection. Shadegan International Wetlands are conserved in accordance with the Article 50 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and non-governmental organizations.

تبلیغات