آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

امنیت از بنیادی ترین نیازهای بشر و تأمین آن از مقدمات وصول به مراتب والای زندگی معنوی است. با رشد شهرها نقش امنیت که یکی از شاخص های کیفیت زندگی شهری است به وضوح برجسته تر می شود. در این مقاله تاثیرات عناصر محیطی بر احساس امنیت کاربران فضاهای عمومی شهر شیراز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی-تحلیلی و روش نمونه گیری پیمایشی، که حجم نمونه برابر ۳۸۶ نفربوده است. به منظور تبیین عوامل موثر بر میزان امنیت در فضاهای عمومی از روش تحلیل مسیر، با استفاده از نرم افزار کاربردی EQSآثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر رو ی متغیر وابسته تحقیق بررسی گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشترین ضریب تاثیر که مستقیم بر متغیر وابسته اثر گذاشته اند مربوط به المان های اطلاعاتی و به ترتیب عناصر روشنایی، جنسیت و دسترسی به حمل و نقل می باشد. در مجموع تاثیرات جنسیت و المان های اطلاعاتی به ترتیب با ضریب تاثیرات کل 311/0 و 258/0 نسبت به تاثیر سایر متغیرها بسیار بیشتر می باشد. متغیرهای ازدحام مکان و فرم فضا به ترتیب با ضریب تاثیرات کل 02/0 و 06/0 کمترین تاثیرات را بر احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر شیراز دارد. در هر صورت معادله ساختاری فوق نشان می دهد که با داشتن نمرات استاندارد مربوط به عناصر محیطی تاثیرگذار بر امنیت، می توان میزان احساس امنیت شهر را برآورد کرد.

Investigating Environmental Factors in Security of Urban Public Spaces Using Path Analysis Model (A Case Study: Of Shiraz City)

Security is the most fundamental need of human being and its provision is one of the preconditions to attain better spiritual life. Shiraz due to many different factors such as cultural diversity is facing serious security problems. These problems are embedded in physical, socio-economic status of the city. In this article the impacts of environmental elements on the sense of security is studied in public space. The methodology of the research is based on descriptive-analytical approach which was accompanied by conducting a field work tom complete the questionnaires and the samples were dispatched using random method which 386 samples The model of path analysis was used to determine the influential factors on the level of satisfaction in public space and by using the applied software of EQS the direct and indirect impacts of independent variables on the depended variable were analyzed. The results of research showed that the highest impact which influenced directly on depended variable belonged to informative elements such as light, gender, accessibility to transport. In general, the impact of gender and informative elements with the score of 0.311 and 0.258 showed greater influence respectively. The variables of congestion and form with sum score of 0.02 and 0.06 had the lowest influence on sense of security respectively. Therefore the structural equitation indicated that the level of sense of place could be predicted by accessing the standard score relevant to influential environmental factors on security.

تبلیغات