آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

روند فزاینده ی شهرنشینی مسائل را در ابعاد مختلف در پی داشته که یکی از این مسائل سکونتگاههای مساله دار شهری هستند که به شکلی خودرو و بدون برنامه شکل می گیرند. حل این مسئله نه با برخورد مقطعی، گزینشی و پراکنده کاری یا رهاسازی بلکه باید از طریق یک راهکار بنیادینی و بصورت ریشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جدای از روش های برخورد با این سکونتگاهها، لحاظ کردن دیدگاه و نگرش ساکنین محلی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در فرآیند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای مسئله دار بشمار می رود. این پژوهش امکان سنجی نقش مشارکت اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه مساله دار بانبرز و همچنین بسترسازی برای ارتقای شرایط محله به نحوی پایدار از طریق مشارکت ساکنین را هدف خود قرار داده است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ساکنین محله بانبرز می باشند ، حجم نمونه با فرمول کوکران با 5 درصد خطا، 376 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد مشارکت اجتماعی به میزان 566/0 بر توانمندسازی سکونتگاه مورد بررسی موثر می باشد. همچنین 8/91 درصد از ساکنان محله تمایل به مشارکت فراگیر جهت ساماندهی و توانمندسازی محله از طریق مشارکت های تصمیم گیری و مدیریت، تامین مالی هزینه ها(انجام طرح ها) ، تامین نیروی انسانی برای توسعه محله دارند.

participation effectiveness on enabling problematic urban settlements (Case Study: neighborhood of Banbarz , Ilam)

Increasing trend of urbanization has led to problems in various dimensions that one of these issues are the settlements problematic urban that car way and without unplanned formed. Solving this problem, not with, sectional deal and selective or ignoring must go through a fundamental solution and can be analyzed radically. Apart from methods of dealing with these settlements, in terms of the attitude of local residents of The most important influencing factors in the process of regularize and enabling is considered problematic settlements. This research is targeted feasibility of the role social participation in enabling settlements problematic neighborhoods banbrz,and also infrastructure for improving neighborhood sustainable way through the participation of residents. The research method is descriptive - analytic and to collect data from the tool library and questionnaires were used.The study population are neighborhood residents banbrz, cochran's sample size by 5 percent error rate 376 students were randomly selected.To analyze of data in spss software was used, pearson correlation test and simple linear regression.The results of this study show that social participation and enabling of the settlements studied 566/0 is effective. 91/8 percent of residents also tend to be pervasive participation of cause of regularize and enabling neighborhood through Participation in decision-making and management , financing costs (the projects),supply human resources for the development of their neighborhood.

تبلیغات