آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

ساختار فضایی و مطلوبیت دسترسی به تسهیلات و خدمات گردشگری در میزان جذب گردشگر و توسعه پایدار و متوازن یک محور گردشگری نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار فضایی محور گردشگری زنجان.طارم. ماسوله؛ تحلیل موانع ساختاری و تسهیل گرها در راستای پیاده سازی برنامه ریزی فضایی، همچنین تحلیل وضعیت بهره مندی ظرفیت منابع و دسترسی خدمات و تسهیلات گردشگری می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی؛ روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا کیفی، تکنیک کوپراس و نرم افزار GIS با مدل IDW می باشد. یافته ها نشان می دهد؛ ساختار فضایی این محور درگیر موانع ساختاری و نیروهای بیرونی؛ همچنین دارای عرصه های عملکردی( پتانسیل و تسهیل گرها) در راستای پیاده سازی برنامه ریزی فضایی می باشد که دو مرکز شهری زنجان با 6/89 و رتبه اول و ماسوله با 1/88 رتبه دوم دارای بهره مندی نسبتا مطلوب از نظر ظرفیت منابع و دسترسی خدمات و تسهیلات گردشگری و مرکز روستایی شیت- ولیدر رتبه سوم، بهره مندی متوسط با 9/47، مرکز تهم با 6/ 10رتبه 4، مرکز شیرین سو با 6/10 رتبه 5 و نهایتا مرکز شیلاندر با 2/9 رتبه 6 که سطح بهره مندی ضعیف دارد. به عبارتی؛ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮاکﺰ اﺳ ﺘﺎن ﺑ ﻪ ﺳ ﻤﺖ ﺷﻬﺮﺳ ﺘﺎن ﻫ ﺎی اﻃ ﺮاف، از مطلوبیت خدمات و ﺗﺴﻬیﻼت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی کﺎﺳﺘﻪ ﻣی ﺷﻮد و نابرابری فضایی تسهیلات و خدمات در این محور گردشگری ناشی از فقدان برنامه ریزی فضایی در فعالیت گردشگری این محور است.

-Spatial Analysis of Facilities and Tourism Services with Emphasis on Spatial Planning Case Study: Zanjan, Tarom. Masoulele Tourism Axis

Spatial structure and desirability of access to tourism facilities and services play an important role in the extent of tourism attraction and the sustainable and balanced development of a tourism axis. The aim of present study is investigating the components of the spatial structure governing the tourism axis of Zanjan.Tarom. Masouleh, analyzes structural barriers and facilitators in implementing spatial planning. This research is an applied research. The data collection method is field and library methods. Data analysis using qualitative content analysis techniques, copras technique and GIS software with Inverse Distance Weighted spatial analysis (IDW) model. The findings of the study show that the spatial structure of this axis involves structural barriers and external forces , also, have functional areas (potential and facilitators) to implement spatial planning that two urban centers of Zanjan with 89.6 and the first rank and Masuleh with the second 88.1 have a relatively favorable advantage in terms of resource capacity and accessibility of tourism services and facilities and the Shit-Walidar rural center is in the third rank with an average of 47.9 Tahm tourism center with 10.6 rank 4, Shirin Sou tourism center with 10.6 rank 5 and finally Shillander with 9.2 rank 6 which has poor utilization level and in other words, By basking in the center of their departure services and departments are reduced and spatial inequality of facilities and services in this tourism axis is due to the lack of spatial planning in tourism activities

تبلیغات