آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

آموزش عالی مؤلفه ای کلیدی در نظام آموزشی و توسعه نیروی انسانی در هر کشوری محسوب می شود. عملکرد نظام آموزشی ابزاری برای پاسخگویی به مشکلات و نیازهای جامعه است. نیازهای آموزشی ویژه در رده های مختلف سنی متفاوت است، که منطق ویژه فرایند آموزشی در آموزش عالی را تعیین می کند. ازآنجاکه نظام آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص را بر عهده دارد، لازم است در طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های آن از شیوه های مطلوب، دقیق و نظام مند استفاده شود. این پژوهش به دنبال طراحی الگوی تلفیقی مؤلفه های برنامه درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش عالی می باشد. هدف اصلی دست یابی به مؤلفه هایی از زیباشناختی است که می توان در کنار سایر مؤلفه های برنامه درسی برخاسته از حوزه علوم انسانی در برنامه درسی دانشگاه بکار گرفت. بدین منظور با روش کیفی و اکتشافی این مؤلفه ها از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی، دیدگاه صاحب نظران این رشته و همچنین دیدگاه صاحب نظران رشته هنر و زیباشناختی استخراج گردید و پس از اجماع نظر و امکان به کارگیری آنها توسط دانشگاه های دولتی سطح استان خوزستان آن مؤلفه ها در طراحی الگوی پیشنهادی به کار گرفته شدند و در ادامه الگوی پیشنهادی طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که هنر و زیباشناختی به عنوان یک چشم انداز و پارادایم در برنامه درسی، حاوی مؤلفه ها، الهامات و مؤلفه های زیادی است. این مؤلفه ها می توانند با محوریت مؤلفه های مهم برنامه درسی مانند هدف، محتوا، روش و ارزشیابی در طراحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی به کار گرفته شوند.

Designing a Unified Model of Curriculum Components and Aesthetic Education in Higher Education

Higher education is considered a key component in the education system and human resource development in any country. The functioning of the educational system is a tool to respond to the problems and needs of the society. Special educational needs are different in different age groups, which determines the special logic of the educational process in higher education. Since the higher education system is responsible for the important task of training specialized human resources, it is necessary to use appropriate, precise and systematic methods in the design, implementation and evaluation of its activities.This research seeks to design a unified model of curriculum components and aesthetic education in higher education. The main goal is to achieve components of aesthetics that can be used in the university curriculum along with other curriculum components from the field of humanities. For this purpose, with the qualitative and exploratory method, these components were extracted from the literature sources of curriculum studies, the opinion of experts in this field as well as the opinion of experts in the field of art and aesthetics, and after the consensus of opinion and the possibility of using them by the public universities of Khuzestan province, those components were used in the design of the model. suggestions were used and then the suggested model was designed.The findings of the research showed that art and aesthetics as a perspective and paradigm in the curriculum contains many components, inspirations and components. These components can be used in the design, development and implementation of curricula, focusing on the important components of the curriculum such as goal, content, method and evaluation.

تبلیغات