آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد گسترش آموزش مجازی یا الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی هستیم. آموزش مجازی که مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، کلاسهای درس مجازی ، آموزش مبتنی بر وب وغیره است، نقطه عطف همگرایی آموزش و اینترنت شناخته می شود. وجود مسائلی مانند هزینه کلاس های حضوری, هزینه رفت و آمد, وجود ترافیک و آلودگی و بسیاری از مشکلات معمول سبب افزایش محبوبیت آموزش های مجازی و گسترش این نوع آموزش شده است. هرچند این مقوله می تواند مسایلی را برای رویارویی استاد دانشجو نیز ایجاد کرده باشد. در این پژوهش سعی شده است مزایا و معایب آموزش مجازی مورد بررسی قرار گیرد؛ در این راستا جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوده که طی یک پژوهش میدانی با تهیه پرسشنامه ای با ۴۰ پرسش (۲۰ پرسش مربوط به مزایا و ۲۰ پرسش مربوط به معایب ) آموزش مجازی از دانشجویان پرسیده شده است شد که رتبه هر یک از شاخص های مربوط به مزیت کلاس های آموزشی باروش سوارا به دست آمده است و ۳ شاخص مهم آن عبارتند از: شاخص های کاهش نیاز به فرم و لباس آموزشگاهی، رفع مشکل خوابگاه و کاهش هزینه های جابجایی از مهم ترین شاخص های مزیتی قلمداد شده است و همچنین از معایب آموزش مجازی که از رتبه های۱تا۳ به روش سوارا بدست آمده است، می توان به فقدان تحرک بدنی و خیره شدن طولانی به کامپیوتر، تغییر سبک زندگی دانشجویان وهمچنین فقدان تناسب بین پرسش های آزمون و زمان پاسخ دهی اشاره داشت.

Prioritizing Indicators Related to Advantages and Disadvantages of Virtual Teaching: A Case of Persian Gulf University

Today, with the increasing development of technology, we are witnessing the expansion of a category called virtual education or e-learning and the production of electronic content. Virtual education, which is a wide range of applications and educational methods, including computer-based education, virtual classrooms, web-based education, etc., is known as the turning point of the convergence of education and the Internet. Issues such as the cost of face-to-face classes, travel costs, traffic and pollution, and many common problems have increased the popularity of e-learning and the expansion of this type of training. However, this category can also create problems for the student-teacher confrontation. In this research, it has been tried to examine the advantages and disadvantages of virtual education; In this regard, the study population was the students of the Persian Gulf University. During a field study, students were asked to prepare a questionnaire with 40 questions (20 questions related to the advantages and 20 questions related to the disadvantages) of virtual education. The advantages of Baroush Savara training classes have been obtained and its 3 important indicators are: the indicators of reducing the need for school uniforms, solving the problem of dormitory and reducing transportation costs are considered as the most important advantages and also the disadvantages of virtual education. Rated from 1 to 3 by the Savara method, we can mention the lack of physical activity and long staring at the computer, changes in students' lifestyles, as well as the lack of fit between the test questions and the answer time.

تبلیغات