آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

حرمت تصویرگری جانداران، موجب اعتلای هندسه اسلامی گردید؛ زمانی که تصویرسازی قرون وسطی به باروک منتهی می شد، هنر اسلامی به نقش ونگارهای آیینه کاری ها سوق پیدا می کرد. امتزاج آیینه کاری با نقوش هندسی و مشبک پنجره ها، روزن ها و درب ها باعث نمی شد بیننده از ورای آن ها به جهان بی روح، هندسی نگاه بیندازد، بلکه همان جهانی بود که در نگاه عارفانه شرقی، تجلی حضور مالامال و معطر یزدان بود. نگاه معناشناختی به این اشکال را می توان فلسفه مستتر در نهان و نهاد هندسه دانست که غیر از هندسه ایرانی-اسلامی کمتر سراغی از آن را می شود در هنر سایر نقاط جهان یافت. این جستار تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای، به شناسایی رموز به کاررفته در نقش هندسی ستاره هشت پری بپردازد که در نگاره هایی از شاهنامه 602W موزه هنر والترز به عنوان سلاح و سپر رزم آوران دیده می شود. فارغ از کارکرد نظامی ستاره هشت پر، این نماد در هندسه اسلامی دارای مفهوم معنوی بوده و نماد یادشده، جدای از کارکرد فیزیکی خود به عنوان سلاحی که از نور بهره می گرفت، در هندسه اسلامی تلاشی برای بُعددِهی به انوار ساطعه خورشید حقیقت و تکاپویی برای انجماد انوار فرّار زمان و غلبه بر گذار آن نیز بوده است. خورشیدی که در اندیشه اسلامی، هم قرینگی ماوراءطبیعی با حقیقت ازلی داشته و دارد.

Light weapons and oven, "A Case Study of Mirrored Octagonal Stars in Safavid Walters Shahnameh"

Sanctity of human faces painted and even the animals, would promote Islamic geometry and architectural drawings. Same time that illustrated medieval Europe was the leading Baroque, Islamic art also keep up to mirror and sparkle motifs house mirror was gone. Humans desire to understand oneself and the world together, He was on it to the sacred objects of the universe. It is obvious that the development, growth of mystical geometry and load it, was based on strict law lord who hitched a way to test any type of painting and Makeup in its territory. However, the dam couldn’t bear it against the people of art, and Opened the way to the creation of various art works, But spiritual geometry in a way that went down to Ghana and evolve and take in all the arenas of radiation on moral and religious places. To identify the role of Zarineh eight-pointed stars, Simineh evident in the paintings of Shahnameh Safavi W602 version Walters Museum of consider that the shield is seen warriors and military insignia. Look at the philosophy underlying the latent semantic geometric shapes and angles institution know that it has been less discussed in the arts around the world, except, at the same Iranian-Islamic geometry that we have spoken about it here. Studies show that Eight Islamic symbol in geometry, Is an attempt to expand the sunlight and debris survey attempts to escape freezing time. That Sun in the Islamic thought, it is symmetrical with the supernatural and eternal truth. Geometric designs and latticed windows doesn’t make the viewer look at the world, among them dry and lifeless geometric. But this geometry deep semantic and spiritual look at the beautiful world saw what I saw there. The globe in Eastern mystical look, full and fragrant direct a manifestation of God. In this article we try one of the perceptions that sacred association in the form of eight-pointed stars has to be explored. In a comprehensive perspective eight of the role of the dominant religions and cultures is of great sanctity. The role of the sun on the armor and shields and ancient armies of four mirrors in the form of eight or eight-radius side can be explained in this way. This role could induce the enemy so that his rival is a Fred men with Divine glory that the fate of the war, he will return to profit. But the rays of the sun Genealogy can be in his eight books of ancient Greece and Macedonia, as well as shields. Even in Sweden, one of the surviving motifs, from the Stone Age, shows one of sailing with a sun shield in hand. So they can then outlined in countless motifs and paintings, in West and East, from China to Tunisia and Holy Russia. But now, the topic of our hallowed number eight light emitted by the Sun of Truth. It is the role of Islamic geometry, an attempt to expand the sunlight and debris survey attempts to escape freezing time.

تبلیغات