آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸

چکیده

نسخ خطی دوره سلجوقی و تیموری، از نفیس ترین آثار کتاب آرایی و نسخه پردازی محسوب می شوند و بسیاری از محققان به توصیف کاغذهای اولیه در نسخه پردازی ایرانی- اسلامی پرداخته اند. نتایج حاصل از مطالعات تاریخی نشان می دهد کاغذهای دست ساز دوره سلجوقی و تیموری، کاغذهایی به نام سمرقندی، بغدادی و خراسانی بوده اند و عموماً شامل گیاهان غیرچوبی می شوند. در این میان، الیاف گیاهی کتان، کنف و شاهدانه بیشتر استفاده شده اند. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره ساختار این کاغذها وجود ندارد. هدف اصلی در این پژوهش، گردآوری اطلاعات در زمینه نحوه شناسایی الیاف در کاغذهای تاریخی دوره سلجوقی و تیموری است تا با انطباق بر روش های تجربی کیفی، کمی و دستگاهی، شناخت این کاغذها میسر شود. براساس نتایج، روش های بسیاری علاوه بر کاربرد معرف های شیمیایی که روشی کیفی است، وجود دارد؛ به طوری که با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی، بررسی سطحی الیاف در کاغذها امکان پذیر شده است و ویژگی هایی همچون تاب و اندازه الیاف، برجستگی ها و خطوط متقاطع آنان را آشکار می نماید. همچنین استفاده از میکروسکوپ پلاریزان نه تنها با تغییرات رنگی بر سطحِ الیاف، آنها را متمایز می کند، بلکه وجود اگزالات کلسیم در الیاف را تصدیق  می کند و نقش مؤثری در شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی اولیه دارد.    

A review of the properties of fibers of the Seljuk and Timurid papers using instrumental techniques for identifying their fibers

Workpieces (such as calligraphy or miniature), and manuscripts from the Seljuk and Timurids are the most exquisite paper works of book layout that have been noticed due to the transformations in the transition period of Iranian-Islamic book layout and the first handmade papers and diversity in papers. Although many researchers have described book layouts in the Islamic period and have spoken of diverse and high quality papers, there is no detailed information about the structure of these papers and it is not known how the papers are made. Also due to the structural similarities of the fibers used in the pulp of the historical papers, the most important factors of fibers identification must be evaluated in order to make the differences and similarities between papers more tangible. The main purpose of the current research is to collect data on the way the fibers in historical papers from the Seljuk and Timurids are identified. So, experimental methods (qualitative observations) and quantitative techniques are applied. Historical studies showed that handmade papers from the Seljuk and Timurids are papers known as Samarghandi, Baghdadi and Khorasani and are mainly made of flax, kenaf and hemp. Fibers that are basic compounds of papers are generally obtained from annual plants such as fibers of dicotyledonous and monocot plants, and are known as non-woody plants. Compared to woody plants, these plants have lower lignin, higher ash, with similar cellulose but with more pentosan, and therefore, they are turned into paste more cheaply and easily. Flax, hemp and kenaf are a part of crust group fibers (soft fibers), that have lower lignin in their fibers' wall, and are thus softer and more flexible. However, among soft fibers, hemp is less flexible than linen and cannabis, and it is difficult to distinguish linen and cannabis due to the structural similarities among their fibers. For instance, the physical properties of the surface of the plants including linen, hemp, jute, nettle and ramie are very similar. Also, the chemical compositions of crust fibers are very similar, except jute that has more lignin. On the other hand, the shape and size of the cross section of crust fibers can not be distinguished. Today in addition to chemical reagents, there are many more techniques for identifying fiber of papers that are from the non-woody plants. The surface examination of fibers has become possible using SEM. In other words, flax fibers are directed towards S and hemp fibers are directed towards Z on their surface. Also using polarized light microscopy (PLM) that identifies the plants through their color changes on their surfaces, calcium oxalate in fibers was also confirmed. Calcium oxalate crystals are an important factor for identifying crust fibers. Also, instrumental analyses of Fourier transform infrared spectroscopy, energy-dispersive x-ray spectroscopy and x-ray scattering are tools by which the internal and chemical structures of the historical papers can be identified.  

تبلیغات