کلید واژه ها: رفتارهای برونیسازیشده ادراک جو مدرسه شایستگی اجتماعی هیجانی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۲۳ - ۱۳۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲

Structural model of the relationship between school climate perception and externalizing behaviors with the mediating role of social-emotional competence

This study aimed to investigate the structural relationship between school climate perception and externalizing behaviors with the mediating role of social-emotional competence. The research design was descriptive-correlational. The Statistical population included all the Junior high school students in Urmia city in 2020-2021. The sample included 380 students that were selected through random cluster sampling method. The participants completed the Delaware School Climate Survey (Bear et al. 2011), Youth Self-report Scale (Achenbach & Rescorla, 1991), and social-emotional competence Scale (Zhou and Ee, 2012). After deleting the outliers, 374 questionnaires were analyzed by structural equation modeling using AMOS software version 24. The results indicated that Perception of school climate and social-emotional competence directly predicted externalized behaviors. School climate also had an indirect effect on externalizing behaviors through Social-emotional competence. This research includes implications for those in charge of education to take necessary and optimal measures to modify and reduce externalized behaviors of students.    

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختاری ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونی سازی شده با نقش واسطه شایستگی اجتماعی هیجانی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 1400-1399 بود. 380 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های جوّ مدرسه دلاویر (DSCS، بیر و همکاران، 2011)، فرم خودسنجی نوجوان (YSR، آخنباخ و رسکورلا، 1991) و مقیاس شایستگی اجتماعی هیجانی (SECQ، زو و ایی، 2012) را تکمیل کردند. بعد از حذف پرسشنامه های مخدوش و داده های پرت، 374 پرسشنامه با روش الگویابی معادله های ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS ویراست 24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد ادراک جوّ مدرسه و شایستگی اجتماعی هیجانی به صورت مستقیم رفتارهای برونی سازی شده را پیش بینی کردند. علاوه براین، ادراک جوّ مدرسه بر رفتارهای برونی سازی شده دانش آموزان به واسطه شایستگی اجتماعی هیجانی اثر غیرمستقیم دارد. این پژوهش شامل تلویحاتی برای متولیان عرصه تعلیم وتربیت است تا با تکیه بر نتایج، برای تعدیل و کاهش رفتارهای برونی سازی شده دانش آموزان اقدامات لازم و بهینه ای انجام دهند.

تبلیغات