کلید واژه ها: نواحی اجتماعی وضعیت اجتماعی- اقتصادی سرمایه اجتماعی مدل سه ساخت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۷ - ۶۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲

Determining and analyzing the spatial and activity structural problems of cities based on the problem-finding-problem-solving approach (Case of study: District 7 of Isfahan city)

The expansion of urbanization and changes in the way of life in the 20th century have made citizens face many problems. Based on this, finding suitable solutions to analyze problems can play an important role in the continuation of the city's dynamism and development. District 7 of Isfahan, as one of the districts of this metropolis, is facing serious problems in its spatial and activity structure, which has led to dissatisfaction and migration of local residents. Based on this, identifying the problems of the spatial and activity structure of the region based on the problem-finding-problem-solving approach is considered as the main goal of this article, and it is obtained from 4 paths of spatial structure analysis, analysis of extraterritorial programs, social audits and interviews with officials. In this regard, the current research was carried out with a descriptive-analytical method and collected the required data with a library-field method. The data related to the theoretical foundations and identification of problems in the documents are collected by the library method and the data of spatial and activity structure problems by the field method and the completion of 139 questionnaires among the residents and conducting 10 interviews with the officials. The results of the research show that the most important problems in this region include unplanned development, conversion of agricultural land to residential, development of activities beyond the level of the region, accumulation of disturbing uses, lack of surface and per capita service spaces, and their inappropriate distribution, high-rise construction, traffic problems, drought The destruction of agricultural land and material, the low income of the municipality, the lack of coordination of the municipal management institutions, the lack of responsiveness of the municipality to the wishes and needs of the people, the low sense of belonging and the level of participation.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

گسترش شهرنشینی و تغییر در شیوه زندگی در قرن بیستم، شهروندان را با مشکلات زیادی روبه رو ساخته است. بر این اساس یافتن راهکارهای مناسب برای تحلیل مشکلات می تواند نقش مهمی در تداوم پویایی و توسعه شهر ایفا کند. منطقه ۷ شهر اصفهان به عنوان یکی از مناطق این کلانشهر با مشکلات جدی در ساختار فضایی و فعالیتی خود مواجه است که منجر به نارضایتی و مهاجرت ساکنین بومی شده است. بر این اساس شناسایی مشکلات ساختار فضایی و فعالیتی منطقه برپایه رهیافت مشکل یابی-مشکل گشایی به عنوان هدف اصلی این مقاله در نظر گرفته شده و از ۴ مسیر تحلیل ساختار فضایی، تحلیل برنامه های فرادست، ممیزی های اجتماعی و مصاحبه با مسئولین به دست آمده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و با روش کتابخانه ای- میدانی اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز کرده است. داده های مربوط به مبانی نظری و شناسایی مشکلات در اسناد فرادست با روش کتابخانه ای و داده های مشکلات ساختار فضایی و فعالیتی با روش میدانی و تکمیل ۱۳۹ پرسشنامه در بین ساکنان و انجام ۱۰ مصاحبه با مسئولین جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مهمترین مشکلات در این منطقه شامل توسعه های بدون برنامه، تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی، قراگیری فعالیت های فراتر از سطح منطقه، تجمع کاربری های مزاحم، کمبود سطح و سرانه فضاهای خدماتی و پراکنش نامناسب آن، بلندمرتبه سازی، مشکلات ترافیکی، خشک شدن مادی ها و اراضی کشاورزی، درآمد پایین شهرداری، عدم هماهنگی نهادهای مدیریت شهرداری، عدم پاسخگویی شهرداری به خواست ها و نیازهای مردم، پایین بودن حس تعلق و میزان مشارکت است.

تبلیغات