آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف رشد جسمی، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است. این تحقیق به بررسی شناسایی عوامل موفقیت و اُفت تحصیلی محصلان به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را (120) محصل، مطابق جدول مورگان، تعداد ( ) نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده که از مقاله معصوم داوری نیا استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده، جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان دانشکده اقتصاد تشکیل می دهد. پرسشنامه به دو گروه محصلان توزیع گردید. گروه اول دانشجویانی که اوسط نمرات شان بیشتر از 80 بودند، گروه دوم دانشجویانی که اوسط نمرات شان کمتر از 70 بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد (100) تن توزیع گردید. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و شامپیر نشان داد که داده ها دارای توزیع نارمل نیست. نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویانی با موفقیت تحصیلی عواملی چون علاقمندی به رشته تحصیلی، داشتن انگیزه کافی برای مطالعه و تحصیل، ارتباط با دوستان علاقمند به تحصیل، وجود منابع و کتب درسی و تسلط استاد در تدوین و فهم موضوعات درسی از جمله عواملی مهم از دیدگاه دانشجویانی با موفقیت تحصیلی به شمار می رود. اما از دیدگاه دانشجویانی با اُفت تحصیلی عواملی چون؛ حضور در صنف بدون مطالعه قبلی درس، نداشتن برنامه منظم و هفتگی برای مطالعه درس ها، حاضر شدن در صنف، پرسش های دشوار اساتید، نداشتن محتوای درس ها با نیازهای جامعه و دانشجو و آشنایی نداشتن با بازار کار در رشته بیشترین تأثیر را بر اُفت تحصیلی این دانشجویان دارد.

تبلیغات