میر محمد فاروق حیدری

میر محمد فاروق حیدری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و اُفت تحصیلی محصلان در مضمون محاسبه مالی 1-2 (مطالعه موردی: محصلان دانشگاه آریا)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف رشد جسمی، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است. این تحقیق به بررسی شناسایی عوامل موفقیت و اُفت تحصیلی محصلان به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را (120) محصل، مطابق جدول مورگان، تعداد ( ) نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده که از مقاله معصوم داوری نیا استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده، جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان دانشکده اقتصاد تشکیل می دهد. پرسشنامه به دو گروه محصلان توزیع گردید. گروه اول دانشجویانی که اوسط نمرات شان بیشتر از 80 بودند، گروه دوم دانشجویانی که اوسط نمرات شان کمتر از 70 بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد (100) تن توزیع گردید. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و شامپیر نشان داد که داده ها دارای توزیع نارمل نیست. نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویانی با موفقیت تحصیلی عواملی چون علاقمندی به رشته تحصیلی، داشتن انگیزه کافی برای مطالعه و تحصیل، ارتباط با دوستان علاقمند به تحصیل، وجود منابع و کتب درسی و تسلط استاد در تدوین و فهم موضوعات درسی از جمله عواملی مهم از دیدگاه دانشجویانی با موفقیت تحصیلی به شمار می رود. اما از دیدگاه دانشجویانی با اُفت تحصیلی عواملی چون؛ حضور در صنف بدون مطالعه قبلی درس، نداشتن برنامه منظم و هفتگی برای مطالعه درس ها، حاضر شدن در صنف، پرسش های دشوار اساتید، نداشتن محتوای درس ها با نیازهای جامعه و دانشجو و آشنایی نداشتن با بازار کار در رشته بیشترین تأثیر را بر اُفت تحصیلی این دانشجویان دارد.
۲.

بررسی روابط بین ارزش های محاسبه و ارزش های فرهنگی براساس چارچوب هوفستد و گری

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
از نظر هوفستد فرهنگ مجموعه ای از باورها و اعتقاداتی است که میان اعضای یک گروه، جامعه و اداره مشترک است. فرهنگ از جمله عواملی است که تأثیر به سزایی بر محاسبه می گذارد. در سال های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوری های رفتاری در تحقیقات محاسبه به وجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنامندی رشته محاسبه شده و آن را از رشته تکنیکی خارج می سازد. فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی موجود در شرکتها و ادارات مختلف آن جامعه تأثیر می گذارد؛ به عبارت دیگر، اختلافات فرهنگی موجود در جوامع را می توان به علت تفاوت های موجود در فرهنگ های هر اداره و شرکت دانست که خود عامل اصلی تأثیر گذار بر عملکرد تجاری آن اداره یا شرکت است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان