چکیده

The mobile phone by its entering to human’ life, has caused extensive changes, but sometimes cause problems as well. It seems that people who use the mobile phone in a problematic way are vulnerable to psychological damage. According to existing research, the purpose of this study was to compare the general health of students with problematic use of mobile phones and normal users. In this cross-sectional study, the study population was all students of Ardebil universities in 2013, out of which 116 were recruited using convenience sampling method. For collecting data, the Cell-Phone Over-Use Scale (COS) and General Health Questionnaire (GHQ) were used. Data were analyzed using SPSS16 software.There was a positive and significant relationship between problematic use of mobile phones and general health (p<0.01). Also, there was a significant difference between two groups of problematic users and normal users of mobile phones in terms of general health (p<0.01). According to the results, students with problematic use of mobile phones have a lower general health level. Therefore, interventions to improve their health and reduce their problematic use of mobile phones should be considered.

سلامت روان در دانش آموزان با مشکل استفاده از تلفن همراه و دانش آموزان عادی

تلفن همراه با ورود به زندگی انسان، تغییرات گسترده ای را ایجاد کرده است، اما گاهی اوقات مشکلاتی را نیز به همراه دارد. به نظر می رسد افرادی که از تلفن همراه به صورت مشکل دار استفاده می کنند در معرض آسیب های روانی هستند. بر اساس تحقیقات موجود، هدف این پژوهش مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان مشکل ساز استفاده از تلفن همراه و کاربران عادی بود. در این مطالعه مقطعی، جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه های اردبیل در سال 1392 بودند که از این تعداد 116 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس استفاده بیش از حد از تلفن همراه (COS) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. بین استفاده مشکل زا از تلفن همراه و سلامت عمومی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (01/0p<). همچنین بین دو گروه از کاربران مشکل دار و کاربران عادی تلفن همراه از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری وجود داشت (01/0p<). با توجه به نتایج، دانش آموزان با مشکل استفاده از تلفن همراه از سطح سلامت عمومی پایین تری برخوردارند. بنابراین مداخلاتی برای بهبود سلامت و کاهش استفاده مشکل زا از تلفن همراه باید در نظر گرفته شود.

تبلیغات