چکیده

The present study was designed to investigate the effects of positive social-comparative feedback on motor learning and self-efficacy of a throwing motor skill in individuals with ADHD. The subjects were 44 adolescents with ADHD in the age range of 15 to 18 years old and were randomly and equally divided into two groups: positive social-comparative feedback and control group. Motor task consisted of throwing bean bags with the non-dominant arm at a target on the ground. The participants completed the pretest (10 trials), an acquisition phase including 6 blocks of 10 trials, and a retention test consisting of 10 trials. The participants in the positive social comparison feedback group were informed that their throws on the previous block were, on average, better than the throws of the other participants in this group. Prior to pretest, each block, and before the retention test, all participants completed the self-efficacy scale. Dependent measures were throwing accuracy scores and self-efficacy. Independent t-test and analysis of variance (ANOVA) with repeated measures were employed to analyze the data. Positive social comparison feedback group throwed the bean bags significantly better in the acquisition phase and the retention test compared to the control group. In addition, positive social comparison feedback group reported significantly higher self-efficacy scores in the acquisition phase and the retention test in comparison to the control group. Our findings indicated that enhanced expectancies benefited individuals with ADHD to enhance their performance and learn a novel motor skill

تأثیر بازخورد مثبت مقایسه ای-اجتماعی بر یادگیری مهارت پرتاب در نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای مثبت بر یادگیری حرکتی و خودکارآمدی مهارت حرکتی پرتاب در افراد مبتلا به ADHD طراحی شد. آزمودنی ها 44 نوجوان مبتلا به ADHD در محدوده سنی 15 تا 18 سال بودند که به طور تصادفی و به طور مساوی به دو گروه بازخورد اجتماعی- مقایسه ای مثبت و کنترل تقسیم شدند. وظیفه موتوری شامل پرتاب کیسه های لوبیا با بازوی غیر غالب به سمت هدف روی زمین بود. شرکت کنندگان پیش آزمون (10 کارآزمایی)، مرحله اکتساب شامل 6 بلوک 10 کارآزمایی، و آزمون یادداری شامل 10 آزمایش را اجرا کردند. به آزمودنی های گروه بازخورد مقایسه مثبت اجتماعی اطلاع داده شد که پرتاب های آنها در بلوک قبلی، به طور متوسط، بهتر از پرتاب های سایر افراد در این گروه بود. قبل از پیش آزمون، هر بلوک و قبل از آزمون یادداری، همه شرکت کنندگان مقیاس خودکارآمدی را تکمیل کردند. معیارهای وابسته امتیازدهی به دقت و خودکارآمدی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. گروه بازخورد مقایسه اجتماعی مثبت در مرحله اکتساب و آزمون حفظ در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی بهتر عمل کردند. علاوه بر این، گروه بازخورد مقایسه اجتماعی مثبت نمرات خودکارآمدی بیشتری را در مرحله اکتساب و آزمون حفظ در مقایسه با گروه کنترل گزارش کردند. یافته های ما نشان می دهد که انتظارات افزایش یافته برای افراد مبتلا به ADHD برای افزایش عملکرد و یادگیری یک مهارت حرکتی جدید مفید است.

تبلیغات