آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش نامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری برای معلمان دوره ابتدایی با روش پیمایشی بود. پس از برگردان نسخه اصلی پرسش نامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری فیلانی (2003) به زبان فارسی و بازترجمه و اصلاح آن، فرم نهایی برای اجرا تهیه شد. آزمودنی ها شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر مشهد به تعداد 13259 نفر در سال تحصیلی 1399-1400 بود که با توجه به حجم نمونه در مطالعات تحلیل عاملی، تعداد 360 معلم به روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. روایی پرسش نامه مذکور از سه جنبه روایی محتوایی، سازه و همبستگی بین خرده مقیاس ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نظرات متخصصان و معلمان حاکی از روایی محتوایی این ابزار بود. به منظور بررسی روایی سازه، ساختار عاملی پرسش نامه به روش تحلیل عاملی تأییدی و با شیوه حداکثر درست نمایی در سطح ماتریس واریانس کواریانس بررسی شد و نتایج حاکی از آن بود که الگوی تأییدی از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین، تمام بارهای عاملی استخراج شده بالاتر از 40/. و توزیع سوالات در خرده مقیاس ها مورد تأیید بود. الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس ها نیز نشان داد که روابط درونی خوبی بین خرده مقیاس ها وجود دارد (001/0 p<). جهت بررسی اعتبار پرسش نامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری به همسانی درونی پرداخته شد و ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های کودک محوری، دیسیپلینی و فرهنگی به ترتیب 87/0، 88/0 و 87/0 حاصل گردید. به علاوه، به منظور مقایسه نتایج پژوهش های آتی با گروه هنجار در فرهنگ ایرانی، میانگین و انحراف معیار هر کدام از خرده مقیاس های پرسش نامه مذکور گزارش گردید. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که پرسش نامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری دارای شاخص های روان سنجی مطلوب است.

Evaluation of psychometric properties of the Art Education Curriculum Orientation Questionnaire in Elementary School Teachers

The purpose of this study was to standardize the Art education curriculum orientation questionnaire for primary school teachers by the method of survey research. In this study, the original version of the Filani art education curriculum orientation questionnaire (2003) translated into Persian and modified. Then, final form was prepared for implementation. The statistical society included all primary school teachers in Mashhad in the academic year 2020-2021 (13259 people) that 360 teachers were participated in the study using available sampling method. The validity of the questionnaire was evaluated from three aspects of content validity, structure and correlation between subscales. Examination of the comments of experts and teachers indicated the content validity of this tool. In order to evaluate the construct validity, the factor structure of the questionnaire was evaluated by confirmatory factor analysis with maximum likelihood method at the level of covariance matrix and the results showed that the confirmation model has an acceptable fit. Also, all extracted factor loads were higher than 0.40 and the distribution of questions in the subscales was approved. The correlation coefficients between subscales also showed that there are good internal relationships between subscales (P <0.001). To assess the validity of the art education curriculum orientation questionnaire, internal consistency was evaluated and Cronbach's alpha coefficients for child-centered, disciplinary and cultural subscales were 0.87, 0.88 and 0.87, respectively. Moreover, in order to compare the results of future research with the norm group in Iranian culture, the mean and standard deviation of each of the subscales of the questionnaire were reported. According to the findings, it can be said that the art education curriculum orientation questionnaire has desirable psychometric indicators.

تبلیغات