آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه خوانایی گزارش های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی سیاست مالیاتی متهورانه از الگوی ویلسون [42] استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش معادلات همزمان در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین خوانایی گزارش های مالی و سیاست مالیاتی متهورانه رابطه دوسویه و معناداری وجود دارد. یافته ها نشان داد که با افزایش خوانایی گزارش های مالی، سیاست مالیاتی متهورانه کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح سیاست مالیاتی متهورانه، خوانایی گزارش های مالی کاهش خواهد یافت. درنتیجه، در راستای شفافیت و خوانایی بیشتر و همچنین، کنترل سیاست مالیاتی متهورانه، توجه بیشتر به این دو متغیر توسط نهادهای ناظر و سرمایه گذاران ضروری است.

تبلیغات