آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی قابلیت نقدشوندگی این دارایی ها است و شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی همین عوامل در بورس تهران است. داده های مورد مطالعه، مربوط به 48 شرکت بورسی، طی سال های 1392-1388 هستند. پس از تخمین ضرایب این عوامل در رگرسیون ، به ازای هر یک از سهام، معناداری میانگین مقطعی ضرایب نشان می دهد که نقدشوندگی سهام یک چرخه هفتگی و ماهانه را دنبال می کند. بازده سهم و بازده بازار، حجم معاملات و تلاطم بازده سهم و بازده بازار عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی سهام هستند. به علاوه عکس العمل نقدشوندگی سهام به بازده مثبت و منفی سهم متقارن نیست و اثر بازده منفی بر نقدشوندگی، بیشتر از بازده مثبت است. نتایج نشان می دهد که شوک های منفی بازده سهم و بازده بازار بیش از شوک های مثبت بر نقدشوندگی سهام اثرگذارند.

تبلیغات