علوم خبری

سرمقاله: ترجیح «آزادی بیان روزنامه نگاری» و حق دسترسی مردم به آرشیوهای دیجیتالی رسانه ها بر حق بر فراموشی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex