توسعه مهندسی بازار

ابزارهای بازاریابی/ شش سیگما، پیشگویی بازار

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

برای بازار در حال تغییر ناگزیریم با پیشگویی و پیش بینی محاسبه شده پیش برویم. شش سیگما، ابزار و تکنیکی است که این پیشگویی را در اختیارمان قرار می دهد. شش سیگما عمدتاً در ""مدیریت"" مورد توجه بود، و این اثر بر آن است تا از این ابزار و تکنیک شش سیگما بهره برداریهای لازم را در ""بازاریابی"" معرفی کند. ویژگی این اثر در آنجاست که هم وظایف مدیران، و هم وظایف کارکنان را براساس این ابزار به تفکیک تشریح می کند. شش سیگما در بازاریابی به اختصار ابزاری است برای تنظیم فرایند و این کار را از طریق مشتری مداری، بهبود مستمر ارتباط با مشتریان، بهبود خدمات، ارتقای رضایت مشتری و مشارکت کارکنان در داخل سازمان به انجام می رساند. و این همه بر سه مدار و حوزه ی اصلی شکل می گیرد؛ 1) راهبردی، 2) تکنیکی، و 3) اجرایی.

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸